ലിൻസയുടെ പ്രണയം ഭാഗം 01

ലിൻസയുടെ പ്രണയം ഭാഗം 01 Linsayude Pranayam Part 1 bY shamil NT CknsX SpX§p¶p t`mN¯ns` Gäkpw hpµ^fm] WP^§an Gäkpw ftWmi^fm] WP^w Gjp hwØmW§Ä NqXn tIÀ¶ ^mKy¯nsâ S`ØmWw t`mN ^mKy§ans` bu^³½m³ tKm`n tSXn F¯p¶ h¼¶fm] ^mKy§an H¶v ….. Cu ^mKyt¯¡v t`mN hm¼¯nN lànNan Wm`mfSv Wn¡p¶ C´ys]¶ fim ^mKy¯nsâ tN^a hwØmW¯p Wn¶pw tKm`n tSXn H^p ]pkmkv AknsX F¯n ….. […]

Continue reading