മിസ്സിസ് മേനോൻ 2 [സന്ധ്യ]

മിസ്സിസ് മേനോൻ 2 Missis Menon Part 2 | Author : Sandhya | Previous Part രാജിയുമായി      ഉള്ള   സംസാരത്തിനിടയിൽ         േ ജക്കബ്    ടോയ് ലറ്റിലേക്ക്      പോയത്     സന്ധ്യയ്ക്ക്    ഒരു     നഷ്ട   ബോധം   ഉളവാക്കി.. സുഖകരമായ    ഒരു    ആലസ്യത്തിന്        സ്കോച്ച്     വിസ്കി       വഴി   മാറിയിരുന്നു ജേക്കബിന്റെ    […]

Continue reading

മിസ്സിസ് മേനോൻ [സന്ധ്യ]

മിസ്സിസ് മേനോൻ Missis Menon | Author : Sandhya നഗരത്തിലെ     പ്രധാന     ഷോപ്പിംഗ്     മാൾ    ആയ   ഒബ്രിയോണിൽ        സമയം    കളയാനും     തങ്ങൾ    പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്       മാത്രമായുള്ള   ചില    കൂട്ടം    സാധനങ്ങൾ    വാങ്ങാനായി        ഇറങ്ങിയതാണ്     രാജി    ഫിലിപ്പ് നഗരത്തിൽ      നിന്ന്      തിരിയാൻ     കഴിയാത്ത  […]

Continue reading

അച്ഛന്റെ ഭാര്യ [Sandhya]

അച്ഛന്റെ ഭാര്യ Achante Bharya | Author : Sandhya Warning : ഗേ നിഷിദ്ധ സംഗമം
കഥയാണ്… താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കാതിരിക്കുക… വായിക്കുന്നവർ
അഭിപ്രായമാറിയിക്കുക…പാടത്തിനക്കരെ എത്തുന്നതുവരെ ഞാൻ അച്ഛനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു…
അച്ഛൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം പിന്നാമ്പുറത് ചെന്ന് പുറത്തെ
കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഞാൻ എന്റെ പൊടി മീശയും താടിയിൽ അവിടിവിടായി വളർന്ന രോമങ്ങളും
വടിച്ചു കളഞ്ഞു… ദേഹത്തെ രോമമൊക്കെ വടിച്ചത് വളർന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ….
അതുകൊണ്ട് ആ കഷ്ടപ്പാട് കുറഞ്ഞുകിട്ടി… പിന്നെ അടുക്കള […]

Continue reading

അച്ഛന്റെ ഭാര്യ [Sandhya]

അച്ഛന്റെ ഭാര്യ Achante Bharya | Author : Sandhya Warning : ഗേ നിഷിദ്ധ സംഗമം കഥയാണ്… താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കാതിരിക്കുക… വായിക്കുന്നവർ അഭിപ്രായമാറിയിക്കുക…പാടത്തിനക്കരെ എത്തുന്നതുവരെ ഞാൻ അച്ഛനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു… അച്ഛൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം പിന്നാമ്പുറത് ചെന്ന് പുറത്തെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഞാൻ എന്റെ പൊടി മീശയും താടിയിൽ അവിടിവിടായി വളർന്ന രോമങ്ങളും വടിച്ചു കളഞ്ഞു… ദേഹത്തെ രോമമൊക്കെ വടിച്ചത് വളർന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ…. അതുകൊണ്ട് ആ കഷ്ടപ്പാട് കുറഞ്ഞുകിട്ടി… പിന്നെ അടുക്കള […]

Continue reading