സൈനബയുടെ റ്റുഷൻ പഠിത്തം

സൈനബയുടെ ടുഷന്‍ പഠിത്തം by:Sx Lover Boy എൻറെ പേര് ഷാൻ ഞാൻ ഡിഗ്രീക്ക് പഠിക്കുന്ന
സമയത്ത് നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു.ഇത് നടക്കുന്നത് 1999 ൽ ആണ് അന്നൊക്കെ പത്താം
ക്ലാസ് പാസാകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേരാണ്.എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ 1ക്ലാസ്സ്
ഉണ്ടായിരുന്നു.ഞാൻ ആ പ്രദേശത്തെ പഠിപ്പിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു .എൻറെ
കുടുംബക്കാരെല്ലാംഅധികംവിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല.എൻറെ വീടിനടുത്താണ്
മാമാനും അമ്മായിയുംകുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്.മാമാന്റെ മോള് പത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്
പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമാണ്.ഒരു ദിവസംമാമനുംഅമ്മായിയും വീട്ടിൽ വന്നു ഞാനും
ഉമ്മയുംമാത്രമേ ഉണ്ടയിരുന്നൊല്ലു .അവര് […]

Continue reading

സൈനബയുടെ റ്റുഷൻ പഠിത്തം

സൈനബയുടെ ടുഷന്‍ പഠിത്തം by:Sx Lover Boy എൻറെ പേര് ഷാൻ ഞാൻ ഡിഗ്രീക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു.ഇത് നടക്കുന്നത് 1999 ൽ ആണ് അന്നൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് പാസാകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേരാണ്.എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ 1ക്ലാസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു.ഞാൻ ആ പ്രദേശത്തെ പഠിപ്പിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു .എൻറെ കുടുംബക്കാരെല്ലാംഅധികംവിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല.എൻറെ വീടിനടുത്താണ് മാമാനും അമ്മായിയുംകുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്.മാമാന്റെ മോള് പത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമാണ്.ഒരു ദിവസംമാമനുംഅമ്മായിയും വീട്ടിൽ വന്നു ഞാനും ഉമ്മയുംമാത്രമേ ഉണ്ടയിരുന്നൊല്ലു .അവര് […]

Continue reading