എന്റെ അനു, അഭയുടെ ഭാര്യ [RJYou]

എന്റെ അനു, അഭയുടെ ഭാര്യ Ente Anu Abhayude Bharya | Author : RJYou   ഇതൊരു ചീറ്റിംഗ് കഥയാണ്, താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക. എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്, നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ ഇനിയും എഴുതുന്നതാണ്. ഇനി കഥയിലേക്ക് : ശെരിക്കും നടന്നതല്ലെങ്കിലും, നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പല രാത്രികളിലും എന്റെയും എന്റെ കുണ്ണയുടെയും ഉറക്കം കളഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ കഥയാണ്. എന്റെ പേര് സൂര്യ. ഞാൻ ജോലി തേടി പല നാടും ചുറ്റുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ […]

Continue reading