വിരസതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ എന്റെ കഴപ്പ് [Princy]

വിരസതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ എന്റെ കഴപ്പ് Virasathayil Ninnu Undaya Ente Kazhappu |
Author : Princy   ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്. കഥ എഴുതാൻ വലിയ കഴിവ് ഒന്നുമില്ല,
എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രെമിക്കാം. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം
ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ അല്ല. അത് കൊണ്ട്
തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ ഉണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ […]

Continue reading

വിരസതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ എന്റെ കഴപ്പ് [Princy]

വിരസതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ എന്റെ കഴപ്പ് Virasathayil Ninnu Undaya Ente Kazhappu | Author : Princy   ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്. കഥ എഴുതാൻ വലിയ കഴിവ് ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രെമിക്കാം. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ അല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ ഉണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ […]

Continue reading