നന്ദന 3 [Rizus]

നന്ദന 3 Nandana Part 3 | Author : Rizus | Previous Part   “ഹലോ ആരാ” അവൾ ഡോർ
തുറന്നു മുഖത്തേക്ക് വീണു കിടക്കുന്ന മുടി ചെവിക്കു പിന്നിൽ ഒതുക്കി ചോദിച്ചു അത്
ചോദിക്കുമ്പോഴും അവളുടെ ഭംഗി നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.പെൺകുട്ടികളോട്
അടുത്തിഴകുമെങ്കിലും അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ല അധവാ താൻ
നോക്കിയിട്ടുണ്ടെൽ അത് നന്ദൂട്ടിയെ മാത്രമാണ് വേറെയാരുടെയും സൗന്ദര്യം അവൻ
ആസ്വാതിക്കാറില്ല ആ തനിക്കെന്തു പറ്റി വന്ന കാര്യം പോലും പറയാതെ.. അവൻ […]

Continue reading

നന്ദന [Rizus]

നന്ദന Nandana | Author : Rizus പ്രിയ കമ്പികുട്ടൻ നിവാസികളെ ആദ്യസംരംഭമാണ്
തെറ്റുകളുംകുറവുകളും ചൂണ്ടികാട്ടുന്നവരിൽനപെരുതിഷ്ട്ടം😍 ടാ….അച്ചൂ. എണീറ്റെ ടാ ഞാൻ
കണ്ണ് തുറക്കാൻ നിന്നില്ല അച്ചൂ..ടാ അവൾ നിർത്തുന്ന മട്ടില്ല ടാ തെണ്ടീ എണീറ്റെ..
ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്കൊണ്ട് തോളിൽ പിടിച്ചു കുലുകിയാണ് വിളി ടാ നീ എണീക്കുന്നുണ്ടോ
ഇല്ലയോ.. ഞാൻ അത് വകവെക്കാതെ പുതപ്പെടുത്തുമൂടി കമിഴ്ന്നു കിടന്നതോടെ തോളിൽ നിന്ന്
കയ്യെടുത്തത് എനികാശ്വാസമായി പോയ ഉറക്കത്തെ തിരിച് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട്
ഒന്നൂടെ പുതപ്പ് വലിച്ചിട്ടു […]

Continue reading