എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 4 : മുംതാസ്

എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് 4 : മുംതാസ് Ente Dairykkurippu Part-04 bY:SiDDHu @kambimaman.net പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ.. എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് തുടരുകയാണ്.. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല. മുംതാസ് തന്നെ. അവൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു. വിളറിയ മുഖത്തെ ചമ്മൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചിരിച്ച പോലെ വരുത്തി ചോദിച്ചു, “ഹായ്.. ഷംഷീർ എവിടെ?” “ഇക്കക്ക് അത്യാവശ്യമായി ഓഫീസിൽ പോവാൻ കാൾ വന്നു. ” അവൾ ചിരിയടക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. അവൾക്ക് സംഭവം മനസിലായി എന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടി. […]

Continue reading