ഹസീന താത്ത [GandharvaN]

ഹസീന താത്ത HASEENA THATHA BY GANDHARVAN CsSm^p AWpek NT]m\v. Fs´¦n`pw sSäpNtam
Npä§tam Ds*¦n £fn¡pN. H^p {bkmhn]m] Mm³ C¯k\ Wm«n F¯n]Sv AXp¯nsX FWn¡v bn_¶
F³s_ hz´w NpªnsW Nm\m³ tk*n B]n^p¶p. GsSm^p B\n³s_]pw F¶ tbms` hz´w NpªnsW BUy
tWm¡v Nm\pN F¶ KoknS¯ns` H^p ht´mgN^fm] B Wnfngw Mm³ l^n¡pw BhzUn¨p. Unkh§Ä NX¶p
tbm]n. At¸mjm\v Ct¸mjs¯ FÃm sb®p§sa]pw A`«p¶ […]

Continue reading

ഹസീന താത്ത [GandharvaN]

ഹസീന താത്ത HASEENA THATHA BY GANDHARVAN CsSm^p AWpek NT]m\v. Fs´¦n`pw sSäpNtam Npä§tam Ds*¦n £fn¡pN. H^p {bkmhn]m] Mm³ C¯k\ Wm«n F¯n]Sv AXp¯nsX FWn¡v bn_¶ F³s_ hz´w NpªnsW Nm\m³ tk*n B]n^p¶p. GsSm^p B\n³s_]pw F¶ tbms` hz´w NpªnsW BUy tWm¡v Nm\pN F¶ KoknS¯ns` H^p ht´mgN^fm] B Wnfngw Mm³ l^n¡pw BhzUn¨p. Unkh§Ä NX¶p tbm]n. At¸mjm\v Ct¸mjs¯ FÃm sb®p§sa]pw A`«p¶ […]

Continue reading

ബംഗ്ലാദേശി

ബംഗ്ലാദേശി BANGLADESHI KAMBIKATHAKAL bY KANNAN യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഫാന്റസി സ്റ്റോറി – എനിക്ക് ബംഗ്ലാദേശി വീട്ടു ജോലിക്കാരിയായിട്ടുണ്ട്, അവളോടൊപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആമുഖം 25 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മുംബൈയിലെ പല നഗരങ്ങളിലും ഒരു ഫ്ളാറ്റ വാടകയ്ക്കെടുത്തത്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആഭ്യന്തര സഹായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾകൊണ്ട് ചില യുവതികൾ ചെറുപ്പമായിരുന്നു, ചിലർ പഴമക്കാരായിരുന്നു, ചിലത് രസകരവും ചിലത് വിലമതിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാലാണ് ഞാൻ […]

Continue reading