അമ്മയുടെ മുലകൾ [Malayali]

അമ്മയുടെ മുലകൾ Ammayude Mulakal | Author : Malayali   വലരെ കാലം മുമ്പുള്ള കാര്യം ആണ്  . ഞാന്‍  പടികുമ്പൊള്‍ ആനെന്നു തൊന്നുന്നു ,അമ്മ ബ്യാങ്ക് ഇല്‍ ജോലിക്കു പൊകുമാരുന്നു . സാരിഉടുതൊണ്ടാണു പലപ്പൊളും പൊകുന്നത് . ബസ്സില്‍ യാത്ര അത്ര നല്ലൊരു അനുഭവം ആയിരുനില്ല പലപൊളും അമ്മക്ക് .   പറയാതെ തന്നെ ഊഹിക്കാല്ലോ എന്തൊക്കെ നടക്കാം എന്ന്. അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ! കുറച്ചു ചേട്ടന്മാർ […]

Continue reading