സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവീതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 31 [മനൂപ് ഐദേവ് ] [ഫാൻ വേർഷൻ-2]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവീതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 31 [മനൂപ് ഐദേവ് ] [ഫാൻ വേർഷൻ-2] Swathiyude Pavithra Jeevithathile Mattangal 31 | Author : Manoop Idev | Fanversion 2 കടപ്പാട്: ടോണി ബ്രോ   സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ എന്നെയും ആകർഷിച്ച ഒരു കൃതിയാണ്. ഇതിന് പിന്നിൽ ഇതിന്റെ എഴുത്തുകാരനായ ടോണി ബ്രോ എടുത്ത പരിശ്രമം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു നോവലിന്റെ അവസാനം ഇത്രയും കാലം വായിച്ച കഥയുമായി […]

Continue reading