മാമൻ

മാമൻ Maman bY ആതിര   im]v– Mm³ BSn^ 18 k]hv. Zn{Pn¡v bYn¡p¶p.Mm³ +2Wv bYn¡pt¼mÄ B\v BUyfm]v shN-vhv sI¿p¶Sv. Fsâ ffWpfm]n«p B]n^p¶p ASv. ASv G§sW F¶v–b_]mw fmfWv 28 k]hv B\v {bm]w. fmfWv CXs¡ms¡ Fsâ ko«n k^m_p*m]n^p¶p. At¸msams¡ Mm³ fmfsâ fXn]n C^n¡p¶Spw NnX¡p¶Spw Hs¡ bSnkm]n^p¶p.H^p Unkhw fmfWv k¶t¸mÄ Mm³ bSnkv tbms` Mm³ fXn]n N]_n C^p¶p.At¸mÄ Fsâ I´n]n Ft´m […]

Continue reading