അന്തംവിടൽ [Lopes]

അന്തംവിടൽ Anthamvidal | Author : Lopes   ആദ്യ ചെറുകഥ ആണ് ., സ്കൂൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു കോളെജിലോട്ടു കേറുന്ന സമയം ,കൂട്ടുകെട്ടുകൾ മാറി അലമ്പായി നടക്കുന്ന സമയം … ഉച്ചയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനും വേറെ ഒരുത്തനും വീടിന്റെ അരികിൽ ഉള്ള പുഴക്കരികെ നിൽക്കുന്ന സമയം , ഇന്ന് തെറിപ്പിക്കാൻ സാധനം ഇല്ലെടെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിനെ ക്യാഷ് വേണ്ടെടെ ,ഇന്നൊരു അമ്മാവൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞട്ടുണ്ട്,അയാളിപ്പോ സാധനം കൊണ്ട് വരും നീ അടങ്ങി ഇരിക്ക് വലി […]

Continue reading