ഇരട്ട കുട്ടികൾ [കുട്ടാപ്പി]

ഇരട്ട കുട്ടികൾ Erattakuttikal | Author : Kuttappi പെണ്ണുമ്പിള്ളയുടെ വിളികേട്ട് ഞാൻ മുഖ മുയർത്തി നോക്കി.. പതിവില്ലാത്ത ഒരു ശ്രീംഗാരം ” അതേ.. അച്ചായാ” വീണ്ടും.. എന്തോ ഒരു വശപ്പിശക് “എന്താ”? “പിന്നെ എനിക്കേ ” ഉം പറ ഞാൻ പത്രം താഴെച്ച് നിവർന്നിരുന്നു. “എനിക്കേ..പിന്നെ” “നീ കൊഞ്ചാതെ കാര്യം പറെയടി” “അതു പിന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ…” “എന്താ സരി വേണോ” “അതല്ല” “പിന്നെ ചുരിദാർ വേണോ?” ” ഊഹും” “സ്വർണണം വല്ലോ മാണെങ്കിൽ നടക്കുേകേലാ […]

Continue reading