ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ 3 [Krish]

ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ 3 Hariyude Pappa Contryaa Part 3 | Author : Krish
| Previous Part   പതിവ്     ഭോഗത്തിന്     ശേഷം    ആലസ്യത്തിലാണ്ട്   
 മയങ്ങാറുണ്ട്, മായ. എന്നാൽ     പോയ     രാത്രി    അതുണ്ടായില്ല. വിവിധങ്ങൾ   ആയ   
ചിന്തകൾ        മായയെ    വലയം ചെയ്ത്    നിദ്രാ വിഹീനയാകുകയായിരുന്നു…. പക്ഷെ,   
ഹരിയെ    അതൊന്നും    കാര്യമായി  […]

Continue reading

ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ 3 [Krish]

ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ 3 Hariyude Pappa Contryaa Part 3 | Author : Krish | Previous Part   പതിവ്     ഭോഗത്തിന്     ശേഷം    ആലസ്യത്തിലാണ്ട്     മയങ്ങാറുണ്ട്, മായ. എന്നാൽ     പോയ     രാത്രി    അതുണ്ടായില്ല. വിവിധങ്ങൾ   ആയ    ചിന്തകൾ        മായയെ    വലയം ചെയ്ത്    നിദ്രാ വിഹീനയാകുകയായിരുന്നു…. പക്ഷെ,    ഹരിയെ    അതൊന്നും    കാര്യമായി  […]

Continue reading

ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ 2 [Krish]

ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ 2 Hariyude Pappa Contryaa Part 2 | Author : Krish | Previous Part   മനസ്സും     ശരീരവും        ഒന്ന്    പോലെ    സമ്മേളിച്ചു      നടന്ന   ഒരു     സമ്പൂർണ    ഭോഗത്തിന്റെ       ആലസ്യത്തിലും      ഹാങ്ങോവറിലും      ആയിരുന്നു,   ഹരിയും     മായയും. ആദാമും      അവ്വയും    രമിച്ച […]

Continue reading

ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ [Krish]

ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ Hariyude Pappa Contryaa | Author : Krish   ഹരിയും 
മായയും    അത്താഴത്തിന്   ശേഷം   പതിവ് പോലെ   ഇണ   ചേരാനുള്ള   തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.
കൈ  ഇല്ലാത്ത   നൈറ്റി   ധരിച്ച  മായയുടെ  തുറന്ന   നഗ്നമായ   വലത്  കക്ഷത്തിലാണ് 
ഹരി  മുഖം   പൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്.. മായയുടെ     കക്ഷത്തിൽ  നിന്നും  ഉയരുന്ന 
വിയർപ്പിന്റെയും  സ്പ്രേയുടെയും   സമ്മിശ്രമായ  മാദക ഗന്ധം   ഹരിക്ക്  അമൃതേത്തു
പോലെയാണ്.. കൊതിയേറുമ്പോൾ   ഹരിയുടെ നാവ്   മായയുടെ കക്ഷത്തിലോട്ട്   ഇഴഞ്ഞു,
തൊട്ടു, തൊട്ടില്ല  […]

Continue reading

ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ [Krish]

ഹരിയുടെ പപ്പ ഒരു കൺട്രിയാ Hariyude Pappa Contryaa | Author : Krish   ഹരിയും  മായയും    അത്താഴത്തിന്   ശേഷം   പതിവ് പോലെ   ഇണ   ചേരാനുള്ള   തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. കൈ  ഇല്ലാത്ത   നൈറ്റി   ധരിച്ച  മായയുടെ  തുറന്ന   നഗ്നമായ   വലത്  കക്ഷത്തിലാണ്  ഹരി  മുഖം   പൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്.. മായയുടെ     കക്ഷത്തിൽ  നിന്നും  ഉയരുന്ന  വിയർപ്പിന്റെയും  സ്പ്രേയുടെയും   സമ്മിശ്രമായ  മാദക ഗന്ധം   ഹരിക്ക്  അമൃതേത്തു പോലെയാണ്.. കൊതിയേറുമ്പോൾ   ഹരിയുടെ നാവ്   മായയുടെ കക്ഷത്തിലോട്ട്   ഇഴഞ്ഞു, തൊട്ടു, തൊട്ടില്ല  […]

Continue reading