ജ്യോതി

ജ്യോതി Jyothi Partt 1 Author : Kichu P   വളരെ അടുത്തു നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ
കഥാവിഷ്കരണമാണിത്. ഞാൻ കിച്ചു ഒരു സി എ വിദ്യാർത്ഥി. അധ്യാപകരായ അച്ഛനുമമ്മക്കും
ഞങ്ങൾ രണ്ടു മക്കളാണ്. ഞാനും അനിയത്തി ജ്യോതിയും. വളരെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്
ഞങ്ങളുടേത്. പ്രത്യേകിച്ചും അച്ഛനമ്മമാർ അധ്യാപകർ കൂടി ആയതിനാൽ. കുടുംബവും അതുപോലെ
തന്നെ. വളരെ പിരാതനമായ രണ്ടു നായർ തറവാടുകളിൽ നിന്നും വിവാഹിതരായവരാണ് ഞങ്ങളുടെ
മാതാപിതാക്കൾ. ഇന്നും കേരളത്തിലെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നായർ […]

Continue reading

ജ്യോതി

ജ്യോതി Jyothi Partt 1 Author : Kichu P   വളരെ അടുത്തു നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കഥാവിഷ്കരണമാണിത്. ഞാൻ കിച്ചു ഒരു സി എ വിദ്യാർത്ഥി. അധ്യാപകരായ അച്ഛനുമമ്മക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടു മക്കളാണ്. ഞാനും അനിയത്തി ജ്യോതിയും. വളരെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളുടേത്. പ്രത്യേകിച്ചും അച്ഛനമ്മമാർ അധ്യാപകർ കൂടി ആയതിനാൽ. കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ. വളരെ പിരാതനമായ രണ്ടു നായർ തറവാടുകളിൽ നിന്നും വിവാഹിതരായവരാണ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ. ഇന്നും കേരളത്തിലെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നായർ […]

Continue reading