പുല്ലാംകുന്ന് 3 [karumban]

പുല്ലാംകുന്ന് 3 PULLAMKUNNU 3 AUTHOR KARUMBAN PREVIOUS PARTS [PART 1] [Part 2]   ________________________________________ കഥാപാത്രങ്ങൾ 1. ഹരി- കഥയിലെ നായകൻ, വടക്കേപ്പു….. നാരായണന്റെ മകൻ 2. സുലോചന: ഹരിയുടെ അമ്മ 3. ശംഭു: ഹരിയുടെ വലംകൈ. 4. രവി: കാര്യസ്ഥൻ 5: സ്വാമി: കഥയിലെ വില്ലൻ 6, ചന്ദ്രൻ: സ്വാമിയുടെ സഹചാരി 7, ഉമ: ചന്ദ്രന്റെ മൂത്ത മകൾ 8 ജാനകി: ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ 9. കോമൻ മൂപ്പൻ: ഹരിയുടെ കൃഷി […]

Continue reading

പുല്ലാംകുന്ന് 3 [karumban]

പുല്ലാംകുന്ന് 3 PULLAMKUNNU 3 AUTHOR KARUMBAN PREVIOUS PARTS [PART 1] [Part 2]   ________________________________________ കഥാപാത്രങ്ങൾ 1. ഹരി- കഥയിലെ നായകൻ, വടക്കേപ്പു….. നാരായണന്റെ മകൻ 2. സുലോചന: ഹരിയുടെ അമ്മ 3. ശംഭു: ഹരിയുടെ വലംകൈ. 4. രവി: കാര്യസ്ഥൻ 5: സ്വാമി: കഥയിലെ വില്ലൻ 6, ചന്ദ്രൻ: സ്വാമിയുടെ സഹചാരി 7, ഉമ: ചന്ദ്രന്റെ മൂത്ത മകൾ 8 ജാനകി: ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ 9. കോമൻ മൂപ്പൻ: ഹരിയുടെ കൃഷി […]

Continue reading