നാൻസിചേച്ചി [John]

നാൻസിചേച്ചി Nancy Chechi Author JOHN   എന്റെ പേര് ജോബിൻ 23വയസ്സ്: ഞങ്ങൾ ( അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ ഞാനും … ‘ രണ്ട് ചേട്ടൻമാർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ തറവാട്ടിൽ ആണ് ) പഴയ വീട്ടിൽ നിന്നും പുതിയ വിട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി .. ‘ ഇവിടെ പറയുന്ന കഥ .. ‘ സംഭവിച്ചതാണ്: ‘ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അയൽക്കാരുമായി പെട്ടെന്ന് അടുത്തു ‘ അതിൽ ഡെയ്സി ചേച്ചിയോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ട്: ചേച്ചി പാലപ്പം […]

Continue reading