പാക്കി അയല്‍ക്കാരന്‍ ഡോക്ടര്‍

പാക്കി അയല്‍ക്കാരന്‍ ഡോക്ടര്‍ pakki ayalkkaran doctor BY h-o-tcd എന്റെ മകന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവളെയും കൊൻണ്ട്‌ അവൻ പറന്നു അബുദാബിയിലെക്ക്‌ ദിവസവും വിളിക്കും അതിനിടയിലാണു അവൾക്ക്‌ വിശേഷമായത്‌ മകളെ നൊക്കാൻ എന്നെ ഗൾഫിലെക്ക്‌ പൊകാൻ പറയുന്നത്‌ എവരുടെയും നിർബധത്തിനു വഴങ്ങി പൊകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനും എത്തി ഈ ഗൾഫിൽ. ഒരു വില്ലയിൽ 3 വീടുകൾ ഒരു പാക്കിസ്റ്റാൻ ഫാമലിയും നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഫാമലിയും മറ്റെന്ന് എല്ലാവരും നല്ല കബനിയും ആണു പാകിസ്റ്റാനി ഡ്ദൊക്ടർ […]

Continue reading