സിന്ധു കൊച്ചുറാണി വെള്ളക്കാരി [GH]

സിന്ധു കൊച്ചുറാണി വെള്ളക്കാരി Sindhu Kochurani Vellakkari | Author : GH   വിധവയായ സിന്ധുവിന് നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു …. കൂടാതെ ഒടുക്കത്തെ സൗന്ദര്യം അവരെ നാട്ടുകാരുടെ ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിലെ റാണിയാക്കി മാറ്റി. ദ്വയാർത്ഥങ്ങൾ കലർന്ന പല പദപ്രയോഗങ്ങളും അതിനാൽ അവർക്കേറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നീട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ ജീവിതത്തെ പതിയെ തള്ളി നീക്കി. ഇത് എന്റെ സുന്തരികളിൽ അതിസുന്ദരിയായ എന്റെ മമ്മിയുടെ കഥയാണ് ….. സിന്ധു കൊച്ചുറാണി വെള്ളക്കാരി ….. അതാണ് […]

Continue reading