കൗമാരക്കുണ്ണ (കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍)

കൗമാരക്കുണ്ണ (കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍) Kaumaarakunna Kazhappikalude nattil
bY ഗിരിജ ഡോ. ഷേര്‍ലി. റോസ് നിറമാണവര്‍ക്ക്. മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു.
ചുണ്ടുകളാണെങ്കില്‍ നല്ല ചെന്തൊണ്ടിപഴം മാതിരി. രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുവാന്‍
ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു അവര്‍. ടാനിയമ്മാമ്മയുടെ ഇടവകപള്ളിയിലെ അംഗമാണ് ഡോ.ഷേര്‍ലി.
‘ടാനി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ… ഞാന്‍ രാവിലെ ഇവിടെ പേഷ്യന്റ്‌സിനെ നോക്കാറില്ലായിരുന്നു.’
സിറ്റ് ഔട്ടില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ടാനിക്കും സ്റ്റീവിനും മുന്നിലെത്തി ഡോ:ഷേര്‍ലി
പറഞ്ഞു. ‘ഉം… കേറിവാ…’ അവര്‍ വിളിച്ചു. സ്റ്റീവും ടാനിയും അകത്തേക്ക് കയറി.
ഡോ.ഷേര്‍ലി രോഗികളെ വീട്ടില്‍ പരിശോധിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് […]

Continue reading

കൗമാരക്കുണ്ണ (കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍)

കൗമാരക്കുണ്ണ (കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍) Kaumaarakunna Kazhappikalude nattil bY ഗിരിജ ഡോ. ഷേര്‍ലി. റോസ് നിറമാണവര്‍ക്ക്. മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു. ചുണ്ടുകളാണെങ്കില്‍ നല്ല ചെന്തൊണ്ടിപഴം മാതിരി. രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുവാന്‍ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു അവര്‍. ടാനിയമ്മാമ്മയുടെ ഇടവകപള്ളിയിലെ അംഗമാണ് ഡോ.ഷേര്‍ലി. ‘ടാനി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ… ഞാന്‍ രാവിലെ ഇവിടെ പേഷ്യന്റ്‌സിനെ നോക്കാറില്ലായിരുന്നു.’ സിറ്റ് ഔട്ടില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ടാനിക്കും സ്റ്റീവിനും മുന്നിലെത്തി ഡോ:ഷേര്‍ലി പറഞ്ഞു. ‘ഉം… കേറിവാ…’ അവര്‍ വിളിച്ചു. സ്റ്റീവും ടാനിയും അകത്തേക്ക് കയറി. ഡോ.ഷേര്‍ലി രോഗികളെ വീട്ടില്‍ പരിശോധിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് […]

Continue reading