ഒരു സെൽഫി കഥ

ഒരു സെൽഫി കഥ Oru Selfie Kadha bY Coorbrin Fsâ tb^v hKokv .Fsâ Hmcohns` C¯]pfm]n FWn¡v D*m] AWpekfm\v Mm³ CknsX b¦pk]v¡p¶Sv . A¶v H^p b\nfpX¡v Unkhfm]n^p¶p . ASpsNm*v Ss¶ Hmcohns` FÃmk^pw fq¶p f\nt]mXpNqXn koXpNant`¡v tbm]n SpX§n .Asæn`pw hÀ¡mÀ ØmbW§an F¶pw A§sW Ss¶ Bs\tÃm.bs£ C¯]psX f¡Ä h-vNqÄ dÊn M§apsX Hmcohn`m\v C_§p¶Sv .ASpsNm*v C¯]vNv Wm`p fm\n Njntª tbmNm³ […]

Continue reading

ഉണ്ണിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ

ഉണ്ണിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ Unniyude Anubhavangal bY Coobrin D®n]psX AWpek§Ä CsSsâ BUys¯ t{lffm\v .sSäv Npä§Ä s£fn¡pN Fsâ AWpek§an Wn¶pw A_nªSpw bYn¨Spw AWpekn¨Spfm] Nm^y§ÄNp_¨ ASnlt]mNv–Sn NqXn tIÀ¯v B\v CSn`qsX Mm³ b¦p k]v¡p¶Sv . Fsâ tb^v D®n .H^p fnZn ¢mhv cmfn`n]n KWn¨p kaÀ¶p.FÃm^pw b_]p¶ tbms` AfmWpgnN k`n¸w DÅ Np®s]m¶pw FWn¡nÃ.BsN]pÅSv Bt^mXpw F´pw tN_n hwhm^n¡mWpw SÅmWpw A_n]p¶ Wmkm\v .Fsâ ¹hv k®ns` […]

Continue reading