ക്ലാസ്മേറ്റ്‌സ്-ഒരു കമ്പി നൊസ്റ്റാൾജിയ

ക്ലാസ്മേറ്റ്‌സ്-ഒരു കമ്പി നൊസ്റ്റാൾജിയ Classmates-oru kambi nostalgia BY-SiDDHU@kambimaman.net പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ.. എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പിനും LIC ഏജന്റ് ഗീതയുടെ കള്ളവെടിക്കും നിങ്ങൾ തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് നന്ദി. ആ രണ്ടു കഥകളിലും ചില ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കഥ തികച്ചും എന്റെ ഒരു ഫാന്റസി ആണ്.. ചില സിനിമയായോ ചില കഥാ പാത്രങ്ങളായോ സാമ്യം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം. വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ.. 🙂 നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സിദ്ധു.. —– 2015 ഏപ്രിൽ നാല്. ഉത്തരമലബാറിലെ പ്രശസ്തമായ കലാലയം. ഗുൽമോഹർ […]

Continue reading