സാമിയണ്ണൻ 1[ആമുഖം] [അശ്വതി അച്ചു]

സാമിയണ്ണൻ 1 Swamiyannan | Author : Aswathy Achu   (തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു) ഇത് സാമിയണ്ണനും, സാമിയണ്ണന്റെ എക്കാലത്തെയും
മികച്ച കാമുകി ശ്രീക്കുട്ടിയുടെയും കഥയാണ്. ജട പിടിച്ചു മുഷിഞ്ഞു നാറിയ കീറിയ
ഷർട്ടും കൈലിയും ഉടുത്തു. ഉരുക്കുപോലെ കറുത്ത് അതികായനായ അന്പതിനോട് അടുത്ത്
പ്രായമുള്ള തമിഴൻ സാമിയണ്ണനും, കൗമാരം തുളുമ്പിനിൽക്കുന്ന… അപ്സരസ്സിനോളം ഭംഗിയുള്ള
വെളുത്തു തുടുത്തു നിൽക്കുന്ന ശ്രീക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായത്‌ എങ്ങനെ എന്ന്
ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു തന്നെയാണ്. പക്ഷെ, ആ […]

Continue reading

സാമിയണ്ണൻ 1[ആമുഖം] [അശ്വതി അച്ചു]

സാമിയണ്ണൻ 1 Swamiyannan | Author : Aswathy Achu   (തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു) ഇത് സാമിയണ്ണനും, സാമിയണ്ണന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കാമുകി ശ്രീക്കുട്ടിയുടെയും കഥയാണ്. ജട പിടിച്ചു മുഷിഞ്ഞു നാറിയ കീറിയ ഷർട്ടും കൈലിയും ഉടുത്തു. ഉരുക്കുപോലെ കറുത്ത് അതികായനായ അന്പതിനോട് അടുത്ത് പ്രായമുള്ള തമിഴൻ സാമിയണ്ണനും, കൗമാരം തുളുമ്പിനിൽക്കുന്ന… അപ്സരസ്സിനോളം ഭംഗിയുള്ള വെളുത്തു തുടുത്തു നിൽക്കുന്ന ശ്രീക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായത്‌ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു തന്നെയാണ്. പക്ഷെ, ആ […]

Continue reading