ഞാൻ ഷീനാ തോമസ്

ഞാൻ ഷീനാ തോമസ് NJAN SHEENA THOMAS | AUTHOR:SHEENA THOMAS എനിക് ഒരു കഥ എഴുതി ഒരു
മുൻപരിചയം ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച
ചില തെറ്റുകൾ ആണോ അതോ എനിക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ആണോ എന്നൊന്നും എനിക് അറിയില്ല അതു
നിങ്ങൾ വായിച്ചു തീരുമാനിക്കണം.. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ 35 വയസിൽ എത്തി നിക്കുന്നു എന്റെ
പോയ കാലത്തേക് ഒന്നു തിരിജു നോക്കുമ്പോ മറക്കാൻ ആകാത്ത […]

Continue reading

ഞാൻ ഷീനാ തോമസ്

ഞാൻ ഷീനാ തോമസ് NJAN SHEENA THOMAS | AUTHOR:SHEENA THOMAS എനിക് ഒരു കഥ എഴുതി ഒരു മുൻപരിചയം ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില തെറ്റുകൾ ആണോ അതോ എനിക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ആണോ എന്നൊന്നും എനിക് അറിയില്ല അതു നിങ്ങൾ വായിച്ചു തീരുമാനിക്കണം.. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ 35 വയസിൽ എത്തി നിക്കുന്നു എന്റെ പോയ കാലത്തേക് ഒന്നു തിരിജു നോക്കുമ്പോ മറക്കാൻ ആകാത്ത […]

Continue reading