സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 20 [അജ്ഞാതൻ][Tony]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 20 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile
Maattangal Part 20 Author : അജ്ഞാതൻ & Tony | Previous Part   അവൾ പിന്നെ
ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും ഫ്രഷ് ആയി ഇറങ്ങി നേരെ വന്ന് കിടക്കയിൽ കയറി എന്നും
കിടക്കാറുള്ളതു പോലെ ആ നേരിയ പുതപ്പെടുത്തു അവളെയും ജയരാജിനെയും പുതപ്പിച്ചു കൊണ്ട്
അയാളുടെ ആലിംഗനത്തിൽ അമർന്ന് അയാളുടെ ചൂടുള്ള നെഞ്ചിൽ തല വെച്ച് പൂർണ നഗ്നയായി
കിടന്നുറങ്ങി….. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 20 [അജ്ഞാതൻ][Tony]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 20 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 20 Author : അജ്ഞാതൻ & Tony | Previous Part   അവൾ പിന്നെ ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും ഫ്രഷ് ആയി ഇറങ്ങി നേരെ വന്ന് കിടക്കയിൽ കയറി എന്നും കിടക്കാറുള്ളതു പോലെ ആ നേരിയ പുതപ്പെടുത്തു അവളെയും ജയരാജിനെയും പുതപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അയാളുടെ ആലിംഗനത്തിൽ അമർന്ന് അയാളുടെ ചൂടുള്ള നെഞ്ചിൽ തല വെച്ച് പൂർണ നഗ്നയായി കിടന്നുറങ്ങി….. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 19 [അജ്ഞാതൻ][Tony]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 19 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 19 Author : അജ്ഞാതൻ & Tony | Previous Part   (((ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാർക്കും നമസ്കാരം….NB: ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിച്ചുപോയതോ ആയ ആരുമായും സാമ്യമില്ല.. തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികമായ കഥാപാത്രങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്.. അതു കൊണ്ട് ഈ കഥയെ ഒരു കഥയായി മാത്രം കണ്ടു കൊണ്ട്, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സംഭവ്യമല്ല എന്ന കരുതലോടെ വായിക്കണമെന്നു […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 18 [അജ്ഞാതൻ][Tony]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 18 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile
Maattangal Part 18 Author : അജ്ഞാതൻ & Tony | Previous Part   ആ രാവ് മുഴുവൻ..
അവരുടെ കാമം പൂർണമായും ശമിപ്പിച്ച്.. ഒരു കീറത്തുണി പോലും ശരീരത്തിലില്ലാതെ
അൻഷുലിന്റെ ഭാര്യ സ്വാതി അവളേക്കാൾ 20 വയസു കൂടുതലുള്ള ആ മധ്യവയസ്കനായ അവളുടെ
ജയരാജേട്ടന്റെ നെഞ്ചത്തു തല ചായ്ച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു… എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ
നിന്നും അവളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ ജയരാജിന്റെ കരങ്ങൾ അവളെ […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 18 [അജ്ഞാതൻ][Tony]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 18 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 18 Author : അജ്ഞാതൻ & Tony | Previous Part   ആ രാവ് മുഴുവൻ.. അവരുടെ കാമം പൂർണമായും ശമിപ്പിച്ച്.. ഒരു കീറത്തുണി പോലും ശരീരത്തിലില്ലാതെ അൻഷുലിന്റെ ഭാര്യ സ്വാതി അവളേക്കാൾ 20 വയസു കൂടുതലുള്ള ആ മധ്യവയസ്കനായ അവളുടെ ജയരാജേട്ടന്റെ നെഞ്ചത്തു തല ചായ്ച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു… എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ ജയരാജിന്റെ കരങ്ങൾ അവളെ […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 17 [അജ്ഞാതൻ]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 17 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 17 Author : അജ്ഞാതൻ   (നമസ്കാരം എല്ലാവര്ക്കുംനാലാമത്തെ അദ്ധ്യായം മുതൽ കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായം വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിവരിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ യാഥാർഥ്യത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ മാസങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കും എന്നും കഴിഞ്ഞ 4 ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി വിവരിക്കപ്പെട്ട ശനി ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങളും സ്വാതിയിലെ മാനസിക ലൈംഗിക പരിണാമണങ്ങളും മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 16 [അജ്ഞാതൻ]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 16 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 16 Author : അജ്ഞാതൻ   തന്റെ കൈക്കുഞ്ഞിനെയും ഒക്കത്തു വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് വാതിൽ അടച്ചു കുറ്റിയിട്ടു…. കുഞ്ഞിനെ നേരെ ചെന്ന് മെല്ലെ തൊട്ടിലിൽ കിടത്തിയ ശേഷം അവൾ അയാളുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു…. അവിടെ അവളുടെ വരവും കാത്ത് തന്റെ ഉണർന്നു തുടങ്ങിയ ആണത്വത്തെയും തഴുകിക്കൊണ്ട് അക്ഷമനായി അവളുടെയാ കാമുകൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു……………..******************************************** അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി പറയാം അല്ലേ…… […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 15 [അജ്ഞാതൻ]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 15 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 15 Author : അജ്ഞാതൻ (അഖിൽ ബ്രോ, രമേശ് ബാബു ബ്രോ…. നിങ്ങൾക്കു രണ്ടു പേർക്കും കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നതിന് നന്ദി… എല്ലാ വായനക്കാരോടും നിങ്ങളുടെ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനിയും പങ്കു വെക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു… കഥയുടെ ഒഴുക്കിനു അനുസരിച്ചു അവയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും… അപ്പൊ അധികം സംസാരം ഇല്ലാതെ കഥയിലേക്ക്‌ പോകാം…… സസ്നേഹം അജ്ഞാതൻ) 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 അവളുടെ മനസ്സിലെ സംഘർഷങ്ങളും […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 14 [അജ്ഞാതൻ]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 14 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 14 Author : അജ്ഞാതൻ   എന്നാൽ അവളിൽ നിന്നും അപ്പോഴും പുറത്തേക്കു വന്നത് ഇന്ന് രാവിലത്തേത് പോലെ അപരിചിതമായ ഒരു ഗന്ധം ആണ്.. ആ ഗന്ധം മൂക്കിലോടെ അൻഷുലിന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് വീണ്ടും ചില വിത്തുകൾ പാകി…*************************************** അപ്പൊ ബാക്കി പറയാം അല്ലേ….. അവൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പാത്രം കഴുകി വെച്ച് കൊണ്ട് നിൽക്കെ ഡോർ ബെൽ ശബ്‌ദിച്ചു. ഹാളിൽ […]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 14 [അജ്ഞാതൻ]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 14 Swathiyude Pathivrutha Jeevithathile Maattangal Part 14 Author : അജ്ഞാതൻ   എന്നാൽ അവളിൽ നിന്നും അപ്പോഴും പുറത്തേക്കു വന്നത് ഇന്ന് രാവിലത്തേത് പോലെ അപരിചിതമായ ഒരു ഗന്ധം ആണ്.. ആ ഗന്ധം മൂക്കിലോടെ അൻഷുലിന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് വീണ്ടും ചില വിത്തുകൾ പാകി…*************************************** അപ്പൊ ബാക്കി പറയാം അല്ലേ….. അവൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പാത്രം കഴുകി വെച്ച് കൊണ്ട് നിൽക്കെ ഡോർ ബെൽ ശബ്‌ദിച്ചു. ഹാളിൽ […]

Continue reading