കുടുംബരഹസ്യം 6 [SASSI]

കുടുംബരഹസ്യം 6 [SASSI] KUDUMBARAHASYAM  PART 6 BY SASSI | Previous Part  
അഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു നുക്ലീർ ഫാമിലി, അമ്മയും അച്ഛനും 3മകളും അച്ഛൻ മുസ്തഫ അലി
‘അമ്മ സൈനബ അലി മക്കൾ നിസാം അലി നസീമ അലി നാജിയ അലി നിസാമിന്റെ കാമുകി ആസിയ
നസീമയുടെ ഭർത്താവ് ജമാൽ. നസീമിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ണി. കട അടവായിട്ടും നിസാമിനേം
കൂടി നസീമ പിറ്റേന്നും കടയിൽ പോയി. അന്ന് മുഴുവൻ സമയവും അവർ കടയിൽ പിറന്നപാടെ
അനുരാഗികളെ […]

Continue reading

കുടുംബരഹസ്യം 6 [SASSI]

കുടുംബരഹസ്യം 6 [SASSI] KUDUMBARAHASYAM  PART 6 BY SASSI | Previous Part   അഞ്ചുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു നുക്ലീർ ഫാമിലി, അമ്മയും അച്ഛനും 3മകളും അച്ഛൻ മുസ്തഫ അലി ‘അമ്മ സൈനബ അലി മക്കൾ നിസാം അലി നസീമ അലി നാജിയ അലി നിസാമിന്റെ കാമുകി ആസിയ നസീമയുടെ ഭർത്താവ് ജമാൽ. നസീമിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ണി. കട അടവായിട്ടും നിസാമിനേം കൂടി നസീമ പിറ്റേന്നും കടയിൽ പോയി. അന്ന് മുഴുവൻ സമയവും അവർ കടയിൽ പിറന്നപാടെ അനുരാഗികളെ […]

Continue reading