സ്വർഗ്ഗ ദ്വീപ് 6 [അതുല്യൻ]

§  സ്വർഗ്ഗ ദ്വീപ് 6  § Swargga Dweep Part 6 | Author : Athulyan | Previous Part ആമുഖം: കഥ വൈകിയതിൽ ആദ്യമേ എല്ലാവരോടും ക്ഷേമ ചോദിക്കുന്നു. തീരെ ഒഴിച്ച് കൂടാൻ പറ്റാത്ത പണിത്തിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അദ്ധ്യായം ഇത്രക്ക് വൈകിയത്. ഒഴിവ് സമയം ഇപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങയിൽ മാത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അടുത്ത അദ്ധ്യായവും കുറച്ച് വൈകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും മുൻകൂട്ടി ക്ഷേമ ചോദിക്കുന്നു. കഥ […]

Continue reading