പൂജ 3 [ദേഹി]

പൂജ 3 Pooja Part 3 | Author : Dehi | Previous Part   എന്താ അരുൺ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് വിദ്യയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ. ഞാൻ പതറി. എനിക്ക് വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും ഇവരിൽ നിന്നു ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അവളുടെ ആ ഉരുക്കുന്ന നോട്ടത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. പൂജ ആകട്ടെ വിദ്യയുടെ ഈ വേട്ടയാടൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക ആണ്. പെട്ടെന്ന് വിദ്യ സോഫയിൽ നിന്നും എണീറ്റു ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് […]

Continue reading

ഗസലിൻ ഇശലായി മെഹ്‌ഫില 3

ഗസലിൻ ഇശലായി മെഹ്‌ഫില 3  GAZALIN ISHALAI MEHFILA PART 3  BY NARESHAN | Previous PART   രമണി ചേച്ചിയുമായുള്ള ആ സംഭവ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ആദ്യം നളിനി ചേച്ചിയെ വലയാക്കിയ കഥ മുതൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം ,എങ്കിലേ അതിനൊരു ഒരിത് കിട്ടുകയുള്ളൂ .ഞാൻ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ നളിനി ചേച്ചിയുമായുള്ള എൻറെ അവിഹിത അനുരാഗ കാമ ലീല തുടങ്ങിയിട്ടു ഒരു മാസമേ ആവുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും , ആ മുഴുത്ത് പഴുത്ത പൂവൻ പഴം […]

Continue reading

ഗസലിൻ ഇശലായി മെഹ്‌ഫില 2

ഗസലിൻ ഇശലായി മെഹ്‌ഫില 2  GAZALIN ISHALAI MEHFILA 2  BY NARESHAN | Previous PART WanWn tI¨n]psX sbs«¶pÅ emk fmä¯n MmsWm¶p bN¨p tbm]n .bt£ ssN k¶ Cu hpkÀ®mkÕ^w F´p kn`sNmXp¯pw FWn¡p fpS`m¡nt] bäq .ASnWm St¶ Mm³ WanWn tI¨nt]mXp b_ªp “”hpt^tg«³ Updm]n`pÅt¸mÄ W½Ä F{S Nan¨Sm\v ,Ct¸mÄ At§m^v tdmVfnÃmsS NnX¡pN]m\v ,Updm]n`pÅSpw tdmVfnÃmsS NnX¡p¶Spw S½n F´p kySymhfm\pÅSp tI¨o ?? CSn […]

Continue reading