മാമ്പഴം 2 [SAM]

മാമ്പഴം 2 MAMBAZHAM Part 2 BY SAM fm¼j¯nsâ BUy emP¯nWv S¶ Wà Aen {bm]§Ä¡p Wµn. BUy emPw km]n¡m¯kÀ BXv km]n¨n«p Cu emPw km]n¡pWSmNpw NqXpS BhzmUyN^w . _inw ssbh Nn«n] bmsX HmXn . Ak³ NpänNm«n f_ªtSmsX ^Sns] Mm³ F¶nt`¡p AXp¸n¨p. AkÄ b_ªp Fs¶ knXp Bt^`pw Nm\pw. M³ Aksa bnXn¡p¶Sv AkÄ Cãs¸Xp¶p*v Cs¸m Cu Nm\n¨Sv lo`mkSn If]p¶Sm\v […]

Continue reading

മാമ്പഴം (SAM)

മാമ്പഴം (SAM) MAMBAZHAM BY SAM D¨ D_¡w Njnªp NnWmkv N*p NnX¡pN B]n^p¶p _nKp . ¹hv Xp NjnªSv– sNm*v H^p fmh¯n Gs_]m]n CSv Øn^w lo`w B]n fm_n]n^n¡p¶p . sbs«¶m\v Nmäv– k¶p KW sNm«n AX¨Sv KW AX¨n«p . Xokn Hm\m¡n]t¸m fm¼jfm fm¼jfm F¶ bm«v H^p bqSn tSm¶n fm¼jw Sn¶m³ .. Ct¸m Wà Nmäp*v Np¶n³ tfs` fmkn³tIm«n sI¶m […]

Continue reading