എന്‍റെ ചരക്കുകൾ 2

എന്‍റെ ചരക്കുകൾ 2 Ente Charakukal bY kamapriyan | Click here to read all parts
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്..നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ തുടരുന്നു. കഥയുടെ പേരിൽ ചെറിയ ഒരു
മാറ്റം വരുത്തുന്നു.ഇനി എൻറെ ചരക്ക് എന്നുള്ളത് എന്റെ ചരക്കുകൾ എന്നായിരിക്കും
കഥയുടെ പേര്.അവളെ കൊണ്ട് അന്ന് വായിൽ എടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയത്. അന്ന്
വൈകിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു. ഇനിയും കളിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവൾ എന്നെ
പറഞ്ഞയച്ചത്. വീട്ടിൽ ചെന്നയുടനെ ബാത്ത്റൂമിൽ കയറി ഞാൻ ഒരു […]

Continue reading

എന്‍റെ ചരക്കുകൾ 2

എന്‍റെ ചരക്കുകൾ 2 Ente Charakukal bY kamapriyan | Click here to read all parts ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്..നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ തുടരുന്നു. കഥയുടെ പേരിൽ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നു.ഇനി എൻറെ ചരക്ക് എന്നുള്ളത് എന്റെ ചരക്കുകൾ എന്നായിരിക്കും കഥയുടെ പേര്.അവളെ കൊണ്ട് അന്ന് വായിൽ എടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയത്. അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു. ഇനിയും കളിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവൾ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത്. വീട്ടിൽ ചെന്നയുടനെ ബാത്ത്റൂമിൽ കയറി ഞാൻ ഒരു […]

Continue reading

എന്‍റെ ചരക്കുകൾ 1

എന്‍റെ ചരക്കുകൾ 1 Ente Charakukal bY kamapriyan | Click here to read all parts
ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്.ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന
സംഭവങ്ങളാണ്.ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്നു .എൻെറ പേര് albin.എൻെ്റ
വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനുമാണ് ഉള്ളത്.എൻെറ് 20വയസിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് sex
അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.എൻെറ് ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണേ.. ഞാൻ ആദ്യമായി കളിച്ചത് എന്റെ
കസിനെയാണ്.ഉള്ള കാര്യം പറയാല്ലോ അവൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര […]

Continue reading

എന്‍റെ ചരക്കുകൾ 1

എന്‍റെ ചരക്കുകൾ 1 Ente Charakukal bY kamapriyan | Click here to read all parts ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്.ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ്.ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്നു​.എൻെറ പേര് albin.എൻെ്റ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനുമാണ് ഉള്ളത്.എൻെറ് 20വയസിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് sex അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.എൻെറ് ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണേ.. ഞാൻ ആദ്യമായി കളിച്ചത് എന്റെ കസിനെയാണ്.ഉള്ള കാര്യം പറയാല്ലോ അവൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര […]

Continue reading