എൻറെ പ്ലസ് ടു കാലം – 3

എന്‍റെ പ്ലസ് ടു കാലം–3 Ente +2 kaalam PART-03 bY Sushama | Previous Parts അടുത്ത
ദിവസം ഞാൻ വൈകി ആണ്‌ എഴുന്നേറ്റത്. 9 മണി ആയി. ഞാൻ കണ്ണ്‌ തുറന്നതും ആന്റിയെ ആണ്‌
കണി കണ്ടത്. ആന്റി എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ചായ തന്നു. ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്നത് ആന്റി
വീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു. ആന്റി എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ താഴോട്ട്
നോക്കുംബോൾ അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പൂർണ നഗ്നനായിരുന്നു. ഞാൻ അത് […]

Continue reading

എൻറെ പ്ലസ് ടു കാലം – 3

എന്‍റെ പ്ലസ് ടു കാലം–3 Ente +2 kaalam PART-03 bY Sushama | Previous Parts അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വൈകി ആണ്‌ എഴുന്നേറ്റത്. 9 മണി ആയി. ഞാൻ കണ്ണ്‌ തുറന്നതും ആന്റിയെ ആണ്‌ കണി കണ്ടത്. ആന്റി എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ചായ തന്നു. ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്നത് ആന്റി വീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു. ആന്റി എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ താഴോട്ട് നോക്കുംബോൾ അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പൂർണ നഗ്നനായിരുന്നു. ഞാൻ അത് […]

Continue reading