യോഗാചാര്യ ഊമി സ്വാമ്പി

യോഗാചാര്യ ഊമി സ്വാമ്പി   Yogacharya Oomi Swambi bY ദുര്‍വ്വാസാവ്‌   സ്വാമിയെ എല്ലാവരും സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെയായി. അതിനാല്‍ സ്വാമിയുടെ പേര് സ്വാമി പോലും മറന്നു പോയി. സ്വാമി ശരണം. അല്ലാതെന്തു പറയാന്‍. നല്ല കാലത്ത് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് സ്വാമി. അമ്മ്യാരെ സ്വാമിക്ക് ജീവനായിരുന്നു. അവര്‍ സുന്ദരിയായിരുന്നു. സ്വാമിയാവട്ടെ കോഴിയും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേന്ന് മുതല്‍ ഒരു മാസത്തോളം അമ്മ്യാര് താറാവ് നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് നടന്നിരുന്നത് […]

Continue reading

ദുര്‍വ്വാസാവ്‌ 3

ദുര്‍വ്വാസാവ്‌ 3 DURVVASSAVU KAMBIKATHA PART-03 BY DURVVASSAVU Previous parts
click here നാട് തെണ്ടി നടന്നു നടന്നു കാലിന്നടി തേഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തില്‍
എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിരുന്നാല്‍ തരക്കേടില്ല എന്നൊരു ചിന്ത എന്നില്‍ വിരിഞ്ഞു.
ആയിടയ്ക്കാണ് കുന്തിഭോജന്‍ എന്നൊരു നാമം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. കണ്ടമാനം
ഭുജിക്കുന്നവന്‍ ആയിരിക്കും അതിനാല്‍ തിന്നാന്‍ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തില്‍
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാന്‍ വഴിയില്ല എന്ന ധൈര്യത്തില്‍ അങ്ങോട്ട്‌ വച്ചടിച്ചു.
ഭാവിയില്‍ ഉജ്ജയിനിയിലെ നായിക ഉര്‍വ്വശി എന്നൊരു മാളവിക എന്നൊക്കെ പാട്ട് വരാന്‍
സാധ്യതയുള്ള […]

Continue reading

ദുര്‍വ്വാസാവ്‌ 3

ദുര്‍വ്വാസാവ്‌ 3 DURVVASSAVU KAMBIKATHA PART-03 BY DURVVASSAVU Previous parts click here നാട് തെണ്ടി നടന്നു നടന്നു കാലിന്നടി തേഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തില്‍ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിരുന്നാല്‍ തരക്കേടില്ല എന്നൊരു ചിന്ത എന്നില്‍ വിരിഞ്ഞു. ആയിടയ്ക്കാണ് കുന്തിഭോജന്‍ എന്നൊരു നാമം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. കണ്ടമാനം ഭുജിക്കുന്നവന്‍ ആയിരിക്കും അതിനാല്‍ തിന്നാന്‍ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാന്‍ വഴിയില്ല എന്ന ധൈര്യത്തില്‍ അങ്ങോട്ട്‌ വച്ചടിച്ചു. ഭാവിയില്‍ ഉജ്ജയിനിയിലെ നായിക ഉര്‍വ്വശി എന്നൊരു മാളവിക എന്നൊക്കെ പാട്ട് വരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള […]

Continue reading