എന്റെ രതി യാത്ര [Anvar rasheed]

എന്റെ രതി യാത്ര Ente Rathiyaathra | Author : Anvar Rasheed   ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ
ആദ്യമായി ആണ് കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ
കടന്നുപോയ കുറച്ച് സുന്ദരി മരൂടെ കഥയാണ് ഞാൻ വേണ്ടുവോളം കളിച്ച് രസിച്ച അവരെ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പരിചയ പെടുത്തുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപോർട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അൻവർ
എന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമാണ് 5 മക്കളിൽ രണ്ടാമൻ
സ്കൂൾ […]

Continue reading

എന്റെ രതി യാത്ര [Anvar rasheed]

എന്റെ രതി യാത്ര Ente Rathiyaathra | Author : Anvar Rasheed   ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആദ്യമായി ആണ് കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ കുറച്ച് സുന്ദരി മരൂടെ കഥയാണ് ഞാൻ വേണ്ടുവോളം കളിച്ച് രസിച്ച അവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പരിചയ പെടുത്തുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപോർട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അൻവർ എന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമാണ് 5 മക്കളിൽ രണ്ടാമൻ സ്കൂൾ […]

Continue reading