അമ്മ ഗ്രാമം 3 [Anandu]

അമ്മ ഗ്രാമം 3 Amma Gramam Part 3 bY Anandu | Previous Parts   MmWpw `o`m½]pw S]m_m]n. M§Ä fpOt¯mXp fpOw tWm¡n Wn¶p. H^p S^n Wq`v tbm`pw tUi¯p CÃmsS. `o`m½ Nm`N¯nsk¨p Fs¶ tWm¡n In^n¨p. “”CSv Wnsâ BUys¯ b\n Bt\mXm tfmsW “” `o`m½ tImUn¨p. Mm³ AsS F¶pÅ AÀ°w k^p¶ tbms` H¶p In^n¨p. “”Nų hz´w A½q½]psX {bm]¯n DÅ Fsâ bq_n […]

Continue reading