ആനയൂക്ക് [MDV]

ആനയൂക്ക് Aaanayookku | Author : MDV നാ. ആനയുടെ ശക്തി, ആനയുടെ കരുത്ത്, ആനയുടെ
വേഗം, ആനയെ പോലെ ഊക്കുക  ആനയെ പോലെ അഹങ്കരിക്കുക, മദം കാട്ടുക. ഡിക്ഷണറിയിൽ ഈ
വാക്കുണ്ടാകില്ല !! “ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം…” ചെങ്കദളി പഴം ഉരിഞ്ഞുകൊണ്ട്
പപ്പന്റെ നേർക്ക് നീട്ടി ഉണ്ണിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചു.   
“നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ലക്ഷ്മി. ഓരോ മോഹങ്ങൾ.” “മോഹം തന്നെയാണ്.” “ഇത്
മോഹമല്ല കഴപ്പാണ്..!” “അവന് മദപ്പാട് […]

Continue reading

ആനയൂക്ക് [MDV]

ആനയൂക്ക് Aaanayookku | Author : MDV നാ. ആനയുടെ ശക്തി, ആനയുടെ കരുത്ത്, ആനയുടെ വേഗം, ആനയെ പോലെ ഊക്കുക  ആനയെ പോലെ അഹങ്കരിക്കുക, മദം കാട്ടുക. ഡിക്ഷണറിയിൽ ഈ വാക്കുണ്ടാകില്ല !! “ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം…” ചെങ്കദളി പഴം ഉരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പപ്പന്റെ നേർക്ക് നീട്ടി ഉണ്ണിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചു.    “നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ലക്ഷ്മി. ഓരോ മോഹങ്ങൾ.” “മോഹം തന്നെയാണ്.” “ഇത് മോഹമല്ല കഴപ്പാണ്..!” “അവന് മദപ്പാട് […]

Continue reading