പ്രളയകാലം 10 [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  10  കുക്കോൾഡ് Pralayakalam Part 10  bY  Raj | Previous parts     Cu NT H^n¡`pw H^p tWmÀf shN-vhv B{Pin¡p¶kÀ¡v Cãs¸Xnà hz´w em^y fäpÅ Cã¡m^pfm]n Nan¨v hpOn¡p¶Sv N*v hpOn¡pN]pw Ak^psX AXnf]m]n Kokn¡m³ B{Pin¡pN]pw sI¿p¶ F¶m CsSÃmw sk_pw hzbvWw fm{Sfm]n sNm*p WX¡m³ knVn¡s¸XpN]pw sI]vS Npt¡mÄZpNÄ¡v hfÀ¸n¡p¶p. WngmUv b_ªn«v Mm³ tbm]n fäpÅkÀ fq¶msa]pw knan¨p\À¯n. AkÀ fq¶mapw AVnNw sskNmsS Npan¨v […]

Continue reading