മകളുടെ നിഷിദ്ധ സംഗമങ്ങൾ [കാമപ്രാന്തൻ]

മകളുടെ നിഷിദ്ധ സംഗമങ്ങൾ MAKALUDE NISHIDHA SANGAMANGAL BY KAMAPRANTHAN {ba]w, tKm`n hwdÔfm] In` Nm^y§Ä bns¶ knkmiw F¶n§sW b` Nm^y§Ä sNm*pw MmWnknsX A{S BNväokv AÃm]n^p¶p. Cs¸m {blvW§saÃmw H^p knVw HSp¡n]Sv sNm*v ko*pw Fjp¯v SpX^mw F¶v N^pSp¶p. Gk^psX]pw ss`¡pw ht¸mÀ«pw SpXÀ¶pw {bSo£n¨p sNm*v Mm³ SpX§s«…. = fp¶_n]n¸v = km]W¡m^psX {l²¡v: CsSm^p CWvshÌv NT]m\v. SmSvb^yfnÃm¯kÀ SpXÀ¶v km]n¡mSn^n¡pN. CWvshÌv km]n¡m³ […]

Continue reading

ദേവിക..രാഹുലിന്റെ അമ്മ…! [കാമപ്രാന്തൻ]

ദേവിക..രാഹുലിന്റെ അമ്മ…! Devika Rahulinte Amma bY Kamapranthan   Dear All… ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാമപ്രാന്തൻ. എന്നെ മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി ഞാൻ സ്വയമൊന്നു പരിചയപ്പെടുത്താം.. ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്നു ഇന്സസ്റ്റ് കഥകളും, മറ്റും എഴുതിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ സൈറ്റിൽ ഞാൻ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ‘പെങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു എറണാകുളം യാത്ര’ എന്ന ഇനിയും പൂർത്തിയാവാത്ത ഇൻസസ്റ്റ് കഥ നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ചോദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കമന്റുകൾ […]

Continue reading

പെങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു എറണാകുളം യാത്ര – 2

പെങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു എറണാകുളം യാത്ര – 2 BY:കാമപ്രാന്തൻ | Pengalodoppam oru ernakulam yathra 2   ആദ്യംമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here ബസ് അതിവേഗം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി. സമയം ഒരുമണി കഴിഞ്ഞു. ബസ് കോട്ടയം വഴി പോകാതെ ആലപ്പുഴ വഴി പോയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അതിനകം ചേർത്തല എത്തിയിരുന്നു. ഇനി ഏറിയാൽ അര മണിക്കൂറെ ഉള്ളൂ വൈറ്റില സ്റ്റാൻഡിലേക്ക്. ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്ന യാത്രക്കാരിൽ മിക്കവരും അപ്പോഴേക്കും എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. വൈകാതെ ബസ്സ് വൈറ്റില ഹബ്ബിൽ എത്തി. ആളുകള്‍ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ […]

Continue reading