താജ്മഹൽ 3 [Rajeesh] അവസാന ഭാഗം

താജ്മഹൽ 3 THAJMAHAL PART 3 BY RAJEESH | Previous Parts fpwSmhv Fs¶ sNmSnt]msX
tWm¡n. ‘`kv ]p ^Kotg«m.’ ASv b_ªpsNm*v AkÄ Fsâ Ip*pNXn¨p. MmWpw AkapsX Ip*p
NXn¨p. b^hvb^w H^p fÕ^t¯msX M§Ä b^hvb^w Ip*pNÄ Wp\ªpsNm*n^p¶p. Mm³ k`SpssNsNm*p
AkapsX fp`NÄ bnXn¨p sM^n¨p. CXSp ssNsNm*p AkapsX Np*n]pw. F¶n«p Ip*p NXn¨p
k`n¨psNm*n^p¶p. Mm³ Aksa sbm¡ns]Xp¯p e£\w Njn¨ tXdnant`]v¡v sk¨p. F¶n«p Ip*p […]

Continue reading

താജ്മഹൽ 3 [Rajeesh] അവസാന ഭാഗം

താജ്മഹൽ 3 THAJMAHAL PART 3 BY RAJEESH | Previous Parts fpwSmhv Fs¶ sNmSnt]msX tWm¡n. ‘`kv ]p ^Kotg«m.’ ASv b_ªpsNm*v AkÄ Fsâ Ip*pNXn¨p. MmWpw AkapsX Ip*p NXn¨p. b^hvb^w H^p fÕ^t¯msX M§Ä b^hvb^w Ip*pNÄ Wp\ªpsNm*n^p¶p. Mm³ k`SpssNsNm*p AkapsX fp`NÄ bnXn¨p sM^n¨p. CXSp ssNsNm*p AkapsX Np*n]pw. F¶n«p Ip*p NXn¨p k`n¨psNm*n^p¶p. Mm³ Aksa sbm¡ns]Xp¯p e£\w Njn¨ tXdnant`]v¡v sk¨p. F¶n«p Ip*p […]

Continue reading

താജ്മഹൽ 2 [Rajeesh]

താജ്മഹൽ 2 THAJMAHAL PART 2 BY RAJEESH | Previous Parts Ht«s_ tbÀ¡v sk_p¸pakm¡n]
SmKvfi F¶ NT]psX SpXÀ¨]m\v CSv. fS Wnµt]m, H^p ssUks¯]pw hfpUm]s¯]pw AbfmWn¡t`m
Fsâ Dt±lfÃ. SoÀ¨]m]pw fS§apsX tk`ns¡«p SNÀ¯pÅ shN-vhnsâ ftWmim^nS Ss¶]m\v Cu
NT]psX ssiss`äv. H^p emPw NqXn fm{Stf Cu NT CWn dm¡n]pÅp. SoÀ¯pw H^p NtNmÄZv Sow
F¶Sn`pb^n fq¶mw emP¯n H¶pfnÃ. H¶mw emP¯n fS […]

Continue reading

താജ്മഹൽ 2 [Rajeesh]

താജ്മഹൽ 2 THAJMAHAL PART 2 BY RAJEESH | Previous Parts Ht«s_ tbÀ¡v sk_p¸pakm¡n] SmKvfi F¶ NT]psX SpXÀ¨]m\v CSv. fS Wnµt]m, H^p ssUks¯]pw hfpUm]s¯]pw AbfmWn¡t`m Fsâ Dt±lfÃ. SoÀ¨]m]pw fS§apsX tk`ns¡«p SNÀ¯pÅ shN-vhnsâ ftWmim^nS Ss¶]m\v Cu NT]psX ssiss`äv. H^p emPw NqXn fm{Stf Cu NT CWn dm¡n]pÅp. SoÀ¯pw H^p NtNmÄZv Sow F¶Sn`pb^n fq¶mw emP¯n H¶pfnÃ. H¶mw emP¯n fS […]

Continue reading

താജ്മഹൽ [Rajeesh]

താജ്മഹൽ THAJMAHAL BY RAJEESH H^p SpX¡¡m^sW¶ Wn`]n Fsâ sSäv Npä§Ä km]W¡mÀ £fn¡psf¶p knlzhn¡p¶p. gdoÀ fm{Sfm\v F]Àtbm«n k¶Sv. hSyw b_ªm Mm³ {bSo£n¨Sv Fs¶ Nm\m³ Nj¸v fp«n Wn¡p¶ fpwSmhnsW]m\v. A¶v F]À tbm«nt`¡p gdo_nsW ]m{S A]¡m³ tbm]t¸mÄ. gdo_nWv k*n HmXn¡m³ sNmXp¯p bn³ hoän sk¨v tf¯¨n I^¡ntWmXpÅ Nj¸v SoÀ¯Sv Hjn¨m bn¶oXv F¶pw hzbvW¯n fm{Stf B Bäw I^¡nsW b®n]n«pÅp. AkapsX […]

Continue reading