ചിക്കുമോന്റെ കുരുക്ക് 💘💘 [M D V] [Kambi Cartoon]

ചിക്കുമോന്റെ കുരുക്ക് Chikkumonte Kurukku | Author : M D V പ്രേമിച്ചു വിവാഹം
കഴിച്ച അഹാന, ആദ്യരാത്രിയിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചുക്കാമണി കണ്ടു കരഞ്ഞുപോയി ,
അവളുടെ നടു വിരൽപോലും വിതുമ്പികൊണ്ട് പറഞ്ഞു . ഇതിലും ബേധം ഞാൻ ഞാൻ ആയിരുന്നു എന്ന്
. ജീവിതം തുടങ്ങും മുൻപ് തന്നെ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്  , ഇരുവരും പിണങ്ങുന്നത്
സാധാരണ സംഭവം പോലെയായി, പക്ഷെ പെണ്ണായിപ്പോയില്ലേ ഒടുക്കം ഭർത്താവിന്റെ ഉണക്കപ്പറി
എങ്കിൽ അത് എന്ന് […]

Continue reading

❤️അവന്തികയുടെ രതിമേളം🔥 [M D V] [Cartoon]

അവന്തികയുടെ രതിമേളം Avanthikayude Rathimelam | Author : MDV (ഇതിലെ കുറിയ
മനുഷ്യനെ ഒരു കുട്ടിയായി കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇഷ്ടപെടും എന്ന് കരുതുന്നു.)
പണ്ട് പണ്ട് പണ്ടെങ്ങാണ്ടു പണ്ട്. കങ്കാണിദേശം എന്നൊരു ആദിവാസി ഊരുണ്ടായിരുന്നു ,
കങ്കാണികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആദിവാസികൾ ആയിരുന്നു അവിടെ
വസിച്ചിരുന്നത്. കാളിയൻ മൂപ്പൻ ആയിരുന്നു കങ്കാണിദേശത്തെ നേതാവ് . കാട്ടിലെ
രാജാവിന് തുല്യനാണ് കാളിയൻ മൂപ്പൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു പ്രായമായി. അതുകൊണ്ട്
സേനാപതി ആണ് പ്രജകളുടെ […]

Continue reading