കാമദാഹം 4 [ഉണ്ണി]

Posted by

കാമദാഹം 4

KAMADAAHAM PART 4 AUTHOR UNNI

Click here to read Kamadaaham kambikatha | PART 1
[https://kambimaman.com/kamadaaham-part-1-author-unni/] | PART 2
[https://kambistories.com/kamadaaham-part-2-author-unni/] | PART 3
[https://kambistories.com/kamadaaham-part-3-author-unni/] |

 

sskNn k¶Sn £f tImUn¡p¶p. Mm³ fmtWKo^n] s`k`n tKm`n DÅ H^mÄ B\v. bns¶
knkminSWpw B\v. ASv sNm*v Ss¶ FjpSn H¸n¡m³ DÅ SXh§Ä H^pbmXp B\v. B]SnWmÂ
Wn^pbmVnNw fm¸v S¶p sNm*v FWn¡v tk* t{bmÕmiWw S¶p F³s_ NqsX Wn¡\w F¶m
Atb£t]msX…. D®n

SpX^p¶p…….

A¶s¯ Fhv sF hm_nsâ ko«ns` b^nbmXn¡v tlgw bntä Unkhkpw _KoWs]]pw D®nt]]pw thmW
kn«nÃ. ^*v Unkhw Njnªm\v bns¶ Sn^n¨p tbm]Sv

ASnWnX]n H^pbmXp NanNą

A§sW gdvWsX ko«ns` N`ym\¯nWv NqXmsS D®n]pw _KoW]pw Sn^n¨p sI¶Sv S_km«nt`¡v Ss¶
B\v…

FÃm NTNapw A_nªt¸mÄ gdvW¡pw ^qtbgntWmsXm^p Npªp tfmiw Hs¡ tSm¶n…

A§sW Nm`w tbm]vsNm*n^ns¡

Np_¨v WmapNÄ¡p tlgw…

þ

D®n WÃ fmÀt¡msX dn Fhv hn bmÊv B]n..

. CWn kà b\n]pw tWm¡\w F¶v b_ªp WX¡p¶ hf]w

D®n Wà kà tKm`n]pw Nn«n tbm]m S§Ä b«n\n Bkpw F¶v fWÊn`m¡n] gdv–W, _KoW, h^nS
Xow NqXn Bt`mIn¨p

h^nS : Zm Wfp¡v Nn«n] fp¯m\v Ak³.. Ak³ Ft§ms«¦n`pw tbm]m bns¶]pw b«n\n….

_KoW : ASv W½Ä hwekn¡m³ kn«p NqXm gdv–W C¯

gdv–W : ASnWnt¸mÄ F´m H^p fmÀPw F¶v H¶v b_

h^nS : Ak³ W½sa A§sW A§v kn«p tbmks¯m¶pw CÃ

gdv–W : AsSm¶pw b_]m³ bänÃ, bpSn] bq_pw fp`]pw N*m B\p§apsX hzemkw fm_pw

_KoW : ASv l^n]m… A¶v Ss¶ Ak³ B thmWt]mXp kÃmsS AXp¡m³ tbm]Sm… W½apsX CXsbXÂ
sNm*tà ^£sbXp¯n FXp¯Sv…

gdv–W ; ASv l^n]m… thmW AksW GtSm ¢dv– Fs¶ms¡ b_ªp W¶m]n f]¡n FXp¯n^p¶p

h^nS : Ak³ ASnt`¡p tbmNm³ Wà Sm`vb^yw Nm\n¨n^p¶p…. Mm³ W]¯n B\v AksW b_ªp bän¨p
A¶v Ct§m«v kn«Sv

gdv–W : l^n]m… FWn¡pw HmÀf D*v… B ASv knXv… CWn F´m ¹m³ b_…

_KoW : gdv–W C¯ knIm^n¨m kÃSpw WX¡pw

gdv–W : MmtWm

_KoW : AsS¶v… C¯ C¡msW knan¨p b_ªn«p*v PÄcn Fs´¦n`pw l^n]m¡mw F¶v H^p Wp\ A§v
Nm¨v AktWmXp…. At¸mÄ Ak³ ASpw {bSo£n¨p C^pt¶mapw

h^nS : FXo ASv WÃ sFZn] B\v, bs£ AkWpw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p k^pfmWw Hs¡ tkt*

gdv–W : Asæn`pw A§sW sI¿m³ bäptfm.. Ak³ W½psX NÂdtÃ…

_KoW : F¶m bns¶ gnWp sW At§m«v– sN«n¨p sNmXp¡v–… AÃ bns¶

gdv–W : tbmXo… AsSms¡ WX¡ptfm…

_KoW : WX¡pfm]n^ps¶¦n tWm¡nt]sW AsÃ

gdv–W : tWm¡nt]sW ¶p tImUn¨m In`t¸mÄ tWm¡nt]sW

_KoW : Asæn`pw AkÄ¡p, W½psX gnWp Wv AksW H^p tWm«w D*v t«m

h^nS : l^n]m FWn¡pw tSm¶n]n«p*v… Mm³ AktWmXpw H^p Unkhw tImUn¨p…

gdv–W : F¶n«v Ak³ F´v b_ªp

h^nS : AkWpw Aksa Wà Cãw B\v… AkÄ Bs\¦n CXs¡ms¡ S«mWpw fp«mWpw sIÃm_p*v, CSv
ks^ H¶pw WX¯n]n«nÃ, C¯ F´v N^pSpw Fs¶ms¡]m Ak³ b_ªSv..

_KoW : C¯ Aksa Nm\n¨p tks\¦n Wfp¡v AksW bnXn¨v WnÀ¯mw tNt«m

gdv–W : AsS§sW

h^nS : Wà Caw bq_p N*m Ak³ bns¶ tks_ Fs´¦n`pw In´n¡pw F¶v tSm¶p¶pt*m…

_KoW : C¯ H¶v Ca¡n tWm¡v AksW As¸m A_n]mw Nm^y§Ä..

gdv–W : F´m]m`pw Mm³ C¶v ^m{Sn H¶v Bt`mIn¡s«

A§sW At¸mÄ AkÀ bn^nªp

A¶v ^m{Sn

gdv–W sN«nt]mWpfm]n hwhm^n¨p…D®ns] bSps¡ H^p Ht¶m ^t*m kÀg¯nWpÅn At§m«v– sNm*v
tbmNm³ tWm¡m³…

AsS´m H¶v ^*v kÀgs¯ H^p N\¡v

ASv bns¶ Ak³ sNm¨p Np«n]tÃ…

B^v D®nt]m, Np«nt]m… WÃ H^p sb®v sN«n¨p sNmXp¯p tWm¡v As¸m Nm\mw….

As¿Xm… C]mav Mm³ b_ªSv shäv B¡m³ tWm¡v…. AksW Aksâ ko«pNmÀ hf]¯v sN«n¨p
sNmXpt¯mapw, gdv–W sb«¶v tUgy¯n B]n tbm]n

ASv fWÊn`m] `¯ocv…. B l^n l^n….Mm³ sN«n¨p sNmXp¡ps¶m¶pw CÃ.. Aksâ ko«pNmÀ AksW
sN«ntIms«… Asà gdv–Wm..

B FXo

Wo F¶m AktWmXp W½psX Ct¶mk XmN-vhn B¡n]n«p ASv sNm*v HmXm³ b_ F¶v

AkÄ¡pw ASv Wà H^p sFZn] B]n«p tSm¶n

AktWmXp b_]mw F¶v b_ªp AkÄ B kng]w AknsX AkhmWn¸n¨p

XmN-vhn B]n«p HmXm³ `¯ocv b_ªSv tbms` AkÄ D®ns] knan¨p b_ªp

D®n¡pw ht´mgw B]n… fq¶m`v bq_p {co B]n«p Nn«pt¼mÄ BÀ¡m ht´mgw k^m¯Sv

A§sW D®n bntä¶v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ss¶ k*n FXp¯v HmXm³ SpX§n…

F¶pw ^m{Sn H^p b¯p f\ns]ms¡ Bkpw k*n sNm*v k¶p sgZn N]äpt¼m… bns¶ ASv NjpNn
SpXt¨m^p bSnsWm¶m¡pw… bns¶ gdv–W C¯sX NqsX H^p Nan]pw Njnªv In`t¸mÄ AkpsX Ss¶
NnX¡pw… ko«n knan¨p {Xn¸v– D*m]n^p¶p F¶v b_]pw… A§sW In` Unkh§an _KoW]pw k^pw…
bs£ Cs¸m Nps_ B]n«v h^nS k^m_nÃ… ^m{Sn AkÄ¡p bänÃ… ko«n k]Êm] A½, Np«nNÄ Hs¡
B]n«p Sn^¡m\v… h^nS CX]v¡p bNÂ k^pw gdvWsX NqsX H¶v hpOn¨n«v tbmkpw

H^p Unkhw Nan Njnªv sW©n S` sk¨v NnX¡pt¼mÄ gdv–W b_ªp

F³s_ D®n… W½psX gnWp W¶m]n«p bYn¨p sNm*n^p¶Sm… Cs¸m Np_¨v bp_tNm«m F¶m\v
h-vNqan Wn¶pw b_]p¶Sv Cu kÀgw ¹hv Xp NX¶p NqX* sb®m…

_KoW]pw h^nS]pw b_ªSv tbms` D®ns] H¶v b^o£n¡m³ tk*n gdv–W gnWp sâ kng]w SpX§n

F¶m Aksa kà Xyqg³ shâ_n kn«mt`m gdv–W C¯… D®n H¶pw A_n]msS b_ªp

AsSm¶pw l^n]mkpw F¶v tSm¶p¶nÃ… Cs¸m Ss¶ AkÄ h-vNqan tbm]n k^\ ks^ sX³gWm…

AsS´m… C¯

WnW¡_n]nÃ… AkÄ Wà sbma¸³ I^¡p B]ntÃ…

I^t¡m… Cu C¯ CsS´m\v C§sW Hs¡ b_]pt¶

B bns¶ I^¡nWp I^¡v F¶tà b_¿m

Wo tWm¡p¶Sv Mm³ N*n«p*v…

D®n H¶v sM«n… At¿m C¯ ASv bns¶…. D®n b^p§n

Wo tbXn¡*… ASv knXv… Wo H^p DbNm^w sI¿v

Wo AkÄ¡p Xyqg³ FXp¯v sNmXp¡v–…

D®n H¶v NqXn sM«n…

Xyqg³ fm{Sw fSn…

bs£ Akapfm]n H¶pw tk* tNt«m…

At¿ Mm³ A§sW sI¿q `m …

Wo sI¿nÃm]n^n¡pw… bs£ AkÄ, Aksa FWn¡v– tbXn]m…

C¯sX Asà tfmav… D®n AÀ°w sk¨v b_ªp

Zm Wo f^ymU¡v Bs\¦n sskt¶^w Np_¨v b_ªp sNmXp¡v–…

ASv tkt\m…

tk\w… Wo H¶v {l²n¨m fSn…

Mm³ {l²ns¡ms¡ sI¿mw.. bs£ Aksa§mWpw F³s_ Nt{*mÄ Naªm bns¶… Ak³ WnÀ¯n]n«p
gdv–Ws] tWm¡n

At¸mÄ Wo A§v bqln sNmXpt¯¡p… F³s_ tfmatÃ… AkÄ¡pw Nm\ntÃ… gdv–W H¶v WnÀ¯n

gdv–W C¯ B¡n]SÃtÃm… tÃ

AÃXm… D®n Mm³ Nm^yw b_ªSm…

Bt\m… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F¶m tWm¡mw

As¿Xm As¸m ASv Ss¶ B\v ¹m³ AsÃ…

F´v

F³s_ tfmsa NqXn…

At¿ Mm³ A§sW H¶pw N^pSn]n«nÃ.. bs£ AkÄ¡p Ft¶msXt´m H^p CSv DÅ tbms` tSm¶n]n«p*v

AsS´m…

H¶pw CÃ CX]v¡p AkapsX S«`pw fp«`pw Hs¡ Nm\pt¼mÄ…

Bt\m… Wo Ip½m b_]tÃ…

hSyw C¯… AkÄ¡pw Nm\ntà Wn§sa tbms` DÅ knNm^ knIm^§Ä Hs¡

At¿mXm… AkÄ ASnWp Cu hpOw Nn«n N*kÄ H¶pw AÃtÃm…..

Nn«n]nÃm]n^n¡pw bs£ AkÄ N*v Nm\pw

F´v

AÃ Cu NanNsa…

AsS§sW

F³s_ sbm¶p gdv–W W½psX NanNÄ Ak¡v A_n]nà F¶mt\m knIm^w

bns¶ H¶v tbmXm Aks¡§sW A_n]mw

bns¶ ^m{Sn NnX¶p Nm_pt¼mÄ AkÄ tN«p Nm\ntÃ

bns¶ AsSm¶pw CÃ

F¶m D*v… Mm³ N*n«p*v W½Ä b^pbmXn sI¿pt¼mÄ AkÄ k¶p Hanªp tWm¡p¶Sv…

Wo Ip½m Hmt^m¶v b_]msS tbms]….

hSyw gdv–W C¯… Mm³ H^p Sk\ Akapfm]n fpOmfpOw N*n«p*v… Mm³ knan¨p NqsX Nanbn¨mt`m
F¶v knIm^n¨Sm As¸m

F¶n«v

AkÄ Mm³ N*v F¶v N*t¸mÄ AknsX Wn¶pw fm_n tbm]n….

As¸m AkÄs¡Ãmw A_n]mw AsÃ…

bns¶ CÃ

Wn§apw MmWpfm]n DÅSv fm{Sw AÃ _KoW]psX]pw, h^nS Bân sX]pw Hs¡ Ak¡_n]mw…

ASv WnWs¡§sW A_n]mw…

AsSms¡ A_n]mw….

F§sW

AkÄ H^p Unkhw Ft¶mXv Hm¸¬ B]n«p tImUn¨p… Wn§sa Hs¡t] bäp… Aksa bäntà F¶v…

F¶n«v Wo F´v b_ªp…

Wo Np«n]tà F¶v b_ªp Mm³ AknsX Wn¶pw tbmNm³ tWm¡n… At¸mÄ AkÄ Fs¶ SXªp sNm*v
Ft¶mXv b_ªp… Wn§Ä ¡v DÅsSÃmw AkÄ¡pw D*v F¶v…

At¸mÄ Mm³ Aksa tWm¡pN tbm`pw sI¿ms¯ Wn¡p¶Sv N*n«v AkÄ¡p tUgyw k¶p F¶v tSm¶n… AkÄ
sb«¶v F³s_ AXpt¯¡v k¶p sNm*v Fs¶ sN«nbnXn¨v Ipwdn¨p

Mm³ A_n]msS AkapsX A^s¡«n ssN sk¨Spw

sk¨Spw…. bns¶ F´m D*m]n gdv–W BNmwgt]msX tImUn¨p

Wn§Ä k¶p N]_n ko«nt`¡p… AkÄ sb«¶v Fs¶ kn«p AkapsX _qfn N]_n kmSn AX¨v

F¶m CSv hwekn¨Sv…

Np_¨v Unkhw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B]n… Njnª Sn¦amjvI Bs\¶v tSm¶\p… B iÀ¯m Unkhw

tim As¸m B HmÀf]n B\v Wo A¶v Fs¶ kÃms¯m^p Btkl¯n b®n ]Sv AtÃX

Dw D®n H¶v fqan

Dw l^n… As¸m AkÄ W½psX kjn]n Ss¶t] B\v AsÃ…

Wo H^p Nm^yw sI¿v Aksa H¶na¡n WnÀ¯nt¡m… As¸m bns¶ H¶pw tbXn¡*tÃm

D®n gdv–Ws] sN«n bnXn¨v Ipwdn¨p

Zm knt« Mm³ H¶v {cgv Bks«

Wo tbmNm³ tWm¡v… Wmsa ^mkns` Hm«w DÅStÃ…

Mm³ C¶nWn tbm\nà F³s_ gdv–Wm…

F¶pw b_ªp D®n gdv–Ws] k`n¨p tft`m«v C«p… AkapsX SpXp¯ Ip*nWNsa km]n`m¡n Wp\ªp

gdv–W At¸mÄ Wm¡v– sNm*v D®osX Wm¡nsW W¡n…

D®n kÃm¯ Btkl¯n gdv–Ws] sW©n NnX¯n k^nªp fp_p¡n…

gdv–W sW©n Ssâ fp`NÄ AfÀ¯n D®n]psX Ip*pNÄ NpXn¨p

Np_¨v Njnªv gdv–Ws] f`À¯n sdZnt`¡n«p sNm*v D®n AkapsX bp_t¯m«v N]_n…

D®n gdv–W]psX Ip*pNsa kn«p Smtjm«v k¶p ^*v fp`Nsa]pw Nps_ tW^w km]n`n«p NXn¨p
k`n¨p…

gdv–W At¸mÄ Ssâ kn^`pNÄ bqän`n«p sNm*v D®ns] tWm¡n

Nm^yw fWÊn`m] D®n Ssâ Np`¨p Wn¡p¶ Np® At§m«v– sk¡m³ tk*n Fjpt¶äp

At¸mÄ gdvWsX tcm¬ AXn¡m³ SpX§n…

B^m Cu tW^¯v.. D®n bn_pbn_p¯p

At¿m C¡ knan¡\ ssXw B]n…

F¶m FXpt¯m C¯…

D®n fm_n NnX¡m³ SpX§n…

Zm Wo Ft§m«v tbm\p… CknsX k¶p N]än Sm…

At¿m C¡ knan¡pt¼mÄ…. FXp¡t*…

ASv Mm³ tWm¡nt¡mamw Wo b\n WnÀ¯*…

D®n ASv tN«Spw Ssâ Np® N]äm³ tWm¡pt¼mÄ Np® kmXn SaÀ¶n^n¡p¶p….

gdv–W At¸mÄ ASv N*v AktWmXp f`À¶p NnX¡m³ b_ªp sNm*v NmÄ FXp¯v

it`m C¡…

FknsX]m]n^p¶p tfmsa, D_¡fm]n^p¶p AsÃ…

D_§ns]m¶pw CÃ… Mm³ Hmt^m¶v Bt`mIn¨p NnX¡m]n^p¶p…

At¸mapw gdv–W D®osX Np® sSm`n¨p sNmXp¡p¶Sn kybrS B]n^p¶p

F´m Bt`mInt¨….

G]v W½sX tfmsa Np_n¨v

AkÄs¡´m… Cs¸m… b^o£ Bt]m

AsSm¶pw AÃ… AkÄ kaÀ¶p kÃy sb®m]ntÃ….

ASnsW´m…. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv

H¶pw CÃ… Aksa N*m Ss¶ Hmt^m^p¯·mÀ Hmt^m¶v sI¿pt¶ Nm\pt¼mÄ FWn¡v tbXn]m…

Ak·mÀ F´m¶v sk¨ tNm\t¨ms«… Wn§Ä¡v l`yw H¶pw CÃtÃm…

ASnÃ…

Ak·mÀ BhzUn¡s« F³s_ sNm¨nsâ bq_pw fp`]pw Hs¡…. F¶v `¯ocv A_n]msS b_ªp tbm]n

At¸mÄ gdv–W… F´m Wn§Ä b_sª….

Mm³ F´v b_ªp…. AkapsX Nm^yw Ss¶…

B ASv A§sW Bt\m b_]pt¶…

Mm³ ASnWp AktamsXm¶pw AÃtÃm b_sª….

Ft¶mXms\¦n`pw… As¸m AkapsX bq_pw fp`]pw Hs¡ BÀ¡pw BhzUn¡mw F¶mt\m…

Mm³ bq_p b_tªm…. CÃtÃm…. `¯ocv Bt`mIn¨p CWn A_n]msS b_tªm…

At¸mÄ ASÃm¯sSms¡ BhzUn¡mw F¶mt\m…

Bs\¦n Ss¶ ASn Cs¸m F´m…

F´m… C¡ b_sª At¸mÄ W½psX tfmÄ A§sW Ft´`pw sI]vSm ASn sSänà F¶mt\m

bns¶ AÃmsS C¶s¯ Nm`¯p AsSms¡]m\v– Wm«p WX¸v tfmsa

As¸m M§Ä Nps_ tbÀ Ip½m kn^`pw N]än NnXt¶ms« F¶mt\m… ASn F´m Aen{bm]w

ASn`pw FWn¡v AsS Aen{bm]w Ss¶ B\v..

F´v…. F¶v C¡ sSanÑv b_

thcv B]n«pÅ knlzhn¡m³ bäp¶ Bsa Nn«n]m H¶v Nm^yw hmVn¡p¶Sn sSsäm¶pw Mm³
Nm\p¶nÃ… Cs¸m b`^pw ko«n Ss¶ ASnsWm^p shäbv B¡n sk¡m_p*s{S…

ko«nt`m, AsS§sW

A½m]n]¸³, fN³, eÀ¯mknsâ tI«³, AWn]³, hz´w AWn]³, tI«³, A§sW Bs^¦n`pw

Wn§Ä CSv F´v kÀ¯mWw B\v b_]p¶Sv, Fs¶ b^o£n¡pN]mt\m…

AsÃXo tfmsa WnW¡v Sm`vb^yw Ds*¦n Wo Bs^s]¦n`pw knan¨p Nans¡Xo Nq¯n¨n…

As¸m Mm³ Nq¯n¨n Bs\¶mt\m

ASÃ tfmsa

Dw Wn§Ä ASv Ss¶]m b_ªSv…

Hmt¡ Hmt¡… ASv Mm³ b_ªp bnj¨Sm… thm_n

thm_n H¶pw tk*… Wn§Ä¡p h½Sw Bs\¦n CknsX Cãw tbms` Bta Nn«pw…

F´nWv

AÃ bq_pw fp`]pw BhzUn¡m³

Bim… Wo sNmÅmtÃmXo…. WnW¡t¸m ASnWp B{Piw D*v tÃ…

bns¶ Wn§Ä DÅ hmVWw sNm*v FknsX F¦n`pw tbm]n NnX¶m FWns¡´p Pp\w…

H¶v tbmXo… Mm³ k^m_m]ntà bns¶ F´m…

ASÃ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv C¡… W½psX h^nS tI¨n CtÃ… AkÀ tI«³ AknsX B]Sp sNm*v CknsX Ak^psX
HmcohÀ¡v sNmXp¡m_p*v… A_nt]m Wn§¡v

B^v W½psX h^nSt]m… F¶n«v Mm³ A_nªnÃtÃm

F§sW… Wn§Ä A_nªnà Fs¶m…

AÃ ASv bns¶….

ipw fWÊn`m]n… At§m«v– Wn§Ä¡pw H^p tWm«w D*m]n^p¶p AsÃ

H¶v tbmXo

A§sW Hjnªp fs_m¶pw tk*… Mm³ N*n«p*v C¡ tI¨nsX I´n]n tWm¡n skÅw C_¡p¶Sv

ASv bns¶ A{S fpjp¯ I´n Nm\pt¼mÄ B^m]m`pw H¶v tWm¡n tbmkpw, At{S HÅp….

At{S HÅp… AtSm Ct¸mapw B{Piw Dt*m

B{Piw D*m]n«pw kÃy Nm^yw CÃtÃm… AknsX k^pt¼mÄ Wnsâ NqsX NnX¡m³ Ss¶ ssXw
Nn«p¶nÃ.. bns¶ tks_ Hs^®w NqXn…

As¸m Sm`vb^yw D*v…. gdv–W ko*pw tImUn¨p

Wo CsS´m\v C§sW Hs¡ tImUn¡p¶Sv

Aà Ds*¦n FWn¡v Npj¸w H¶pw CÃmt«m…

Wo F´m gdv–W Cu b_]pt¶… Wo D_¡ bn¨p b_]msS tbm]n NnXt¶.. Mm³ Wmsa knan¡mw…
`¯ocv Ip½m AenW]n¨p

sk¡tÃ… sk¡tÃ… C¡… Mm³ Nm^ym]n«v Ss¶ b_ªSm…

h^nS¡pw C¡tWmXv Sm`vb^yw D*v…

B^v b_ªp

FWn¡_n]mw… AkapsX AtWzg\w fpjpk³ Ft¸mapw Wn§sa Np_n¨m\v… AkÄ Wn§sa]pw
B{Pin¡p¶p*v… bns¶ Mm³ CX]v¡p W½psX sdZv–_qw Nm^y§Ä Hs¡ Akapfm]n hwhm^n¡m_p*v…
At¸mÄ AkÄ Wà Sm`vb^yw Nm\n¡p¶Sv N*m A_n]ntÃ…

Bt\m gdv–Wm

AsS¶v….

D®n… C¯ F´ntWm DÅ ¹mWn§n Bs\¶v fWÊn`m¡n fn*msS NnX¶p sNm*v Ak^psX hwhm^w tN«p…

ipw ASnWn Cs¸m AXps¯m¶pw WX¡nÃtÃm…

WX¯\w F¦n C¡ k^\w…

Mm³ k¶m Ss¶ h^nS h½Sn¡ptfm…

AkÄ¡p Wq_p k«w h½Sw Bkpw… C¡ k¶m fSn…

F³s_ gdv–W WnW¡nSp C{S Nm`w CÃmsS Cs¸m F§sW tSm¶n….

ASv bns¶ C¡ C¡m¡v Mm³ B]n«p A_nªp sNm*v H^msa NqXn hpOn¡m³ S^pt¼mÄ C¡ F³s_
B{Pi¯nWpw FSn^v Wn¡^pSv….

ASv… `¯ocv Np_¨v hf]w H¶pw fn*n]nÃ

Nt*m Nt*m… Wn§av¡v fm{Stf bäp… FWn¡v bänà AsÃ… ASv k`n] sSäm]n AsÃ

ASÃ gdv–W… Mm³ B^mkpw ASv F¶v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H¶v Bt`mIn¨Sv B\v…

F¶n«v fWÊn`mt]m…

Dw Gs_¡ps_…

F¶m B^m…

D®n Bt\m…

At¿m gdv–W l^n¡pw sM«n… AsS§sW fWÊn`m]n…

AsSms¡ fWÊn`m]n tfmsa… WnW¡pÅ tbms` FWn¡pw Nm\mWpw tNÄ¡mWpw Hs¡ bäpw

s] AsS´m A§sW b_sª…

Njnª {bmklyw k¶t¸m Mm³ Wnsâ fmäw {l²n¨n^p¶p…

F´v fmäw…

Wnsâ Nan]n Ss¶ fmäw k¶n^p¶p… ftäSp kÃm¯ B{Nm´w B]n^n¡pw WnW¡pw FWn¡pw… bs£ C¯k\
FWn¡pÅSnsâ bNpSn tbm`pw B{Nm´w WnW¡nÃm]n^p¶p…

bns¶ CX]v¡p H¶v ^*v k«w ^Sn fqÀ¨]n Wo D®n AXns¡Xm… D®n D®n… Fs¶ms¡ b_]pfm]n^p¶p

Bt\m C¡ F¶ns«´m H¶pw b_]mSn^p¶Sv…

ASv FWn¡pw A_n]ntà CSnsâ AkØ.. thcv Bs\¦n CSn F´m\v sSäv

F³s_ sbm¶n¡… C§av F³s_ fp¯m\v…

ASv ks^ D®osX Np® N¿n sk¨v sSm`n¨p sNm*n^p¶ gdv–W ASn H¶v W¡n

D®osX Np® H¶v NqXn Dgm_m]n….

gdv–W D®ns] tWm¡n N®n_p¡n In^n¨p sNm*v `uZv hvbo¡_n`m]n^p¶ tcm¬ S`¡Â sk¨v

D®osX `PmtW km]n`m¡n….

Dw….. Dw….. Du Hm….. hpw……. ¹w……. ¹Nv……

F´m gdv–W Wo sI¿pt¶… AknsX F´m H^p lÐw….

Np® Du¼p¶Sv…. Ft´y…. D®osX Np® km]n sk¨v sNm*v Ss¶ eÀ¯mkv `¯ocntWmXv gdv–W
b_ªp…

B…. Dw…. D½…. Dw….. ÈÊvhv…. ¹w….. NvaPv…

gdv–W AknsX D®n Bt\m

AsS C¡… Aksâ Np® k`pSm\v C¡

At¸mÄ D®n

B F³s_ gdv–Wm A§sW Ss¶ WtÃm\w…. B….. Dw….

FXo F¶m tcm¬ N«v– sI¿v… Mm³ koZnt]m NmÄ sI¿mw FWn¡v Wnsâ Nan Nm\\w…

gdv–W : ASv tkt\m, D®n ASnWp… AkÄ H¶v WnÀ¯n… D®ns] tWm¡n

D®n H¶v Bt`mIn¨p ASv tkt\m

`¯ocv ; tk\w , D®o Zm Wo AXn¨p sNmXp¡p¶Sv FWn¡v Nm\\w…

D®n At¸mÄ Hmt¡ F¶v gdv–Wt]mXp Nm\n¨p…

`¯ocv tcm¬ N«v sI]vSp koZnt]m NmÄ knan¨p

At¸mÄ D®n tcm¬ FXp¯v A`fm^]n sNm*v sk¨v sdZv fpjpk³ Nm\¯¡ knVw sk¨v
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Aä³Zv sI]vSp

AknsX N* NmjvI N*v `¯ocv S^n¨n^p¶p

D®osX Np® km]n sk¨v NpXn¨p sNm*v fp«n C^n¡p¶ Ssâ hz´w em^y gdv–W…

tim bp_w Sn^nªp C^n¡p¶ hz´w em^y]psX bn³emP hfr²n N*v `¯ocnsâ `Pm³ Fjpt¶äp

D®n Np_¨v Wm\t¯msX S` NpWn¨p B\v Wn¡p¶Sv

AksW H¶v Dgm_m¡m³ tk*n `¯ocv AktWmXp

im]v D®n…

im]v C¡

F§sW Ds*Xm F³s_ gdv–W…

Ak³ H¶pw fn*n]nÃ….

Zm b_ F³s_ em^y gdv–W F§sW D*v…

gdv–W At¸mÄ D®osX Np® km]n Wn¶pw FXp¯v sNm*v D®ns] tWm¡n…

D®n Wo b_tªm… F³s_ C¡ FÃmänWpw Hmt¡ B\v

Asà C¡ gdv–W tcm\n tWm¡n N®n_p¡n sNm*v D®osX Np® H¶v sbm¡n Smsj tdmÄhn W¡n

D®n H^p ho`vNm^t¯msX H¶v sbm´n….

F´mXm.. ASv AkapsX fmÌÀ bohv B\v t«m

A_n]mw C¡… D®n b_ªp

Bim As¸m NanNÄ WX¯m_p*v fpt¶ Ss¶ AsÃ…

Dw

F¶n«v F³s_ em^y WnW¡v Fs´ms¡ sI]vSp S¶p

D®n ko*pw fuWw

gdv–W Aksâ Np®]n H^p NXn sNmXp¯p…

B… Ak³ gdv–Ws] tWm¡n

Zm D®n tU FWn¡v tUgyw k^Wp*v t«m… M§Ä em^y¡pw eÀ¯mknWpw CÃm¯ Wm\w F´nWm WnW¡v…

H¶pw CÃ C¯

At¿ Ak³ Wns¶ C¯ F¶mt\m Ct¸mapw knan¡ps¶

bns¶ gdv–W tcm\nt`¡p tWm¡n

Zm D®n Wo Aksa CWn gdv–W F¶v knan¨m fSn

Hmt¡ C¡…

D®n H¶v shäm]n k¶p….

gdv–W eÀ¯mknsW tWm¡n sNm*v Ss¶ D®osX Np® Wp\ªp sNm*n^p¶p…. AkÄ Npj`q¯p WnÀ¯msS
Ss¶ D®ns] sdZnt`¡p NnX¯n

D®n f`À¶p NnX¶p sNm*v tcm\nt`¡p tWm¡n

At¸mÄ AknsX `¯ocv Ssâ em^ys] fsäm^p¯³ Du¡p¶Sp N*v N¼n B]n Np® bp_s¯Xp¯p sNm*v
ssN b\n WX¯p¶Sm\v N*Sv… sNmÅmw Ssâ A{S Csæn`pw S^t¡XnÃm¯ Np® Ss¶ B\v F¶v D®n
fWÊn knIm^n¨p

D®n tWm¡p¶Sv N*n«v `¯ocv Ssâ Np® sfmssd Nymf_¡p fp¶nt`¡v– bnXn¨v sNm*v Np`p¡n…

D®n CsSm¶pw Nm\msS Ssâ Np®]n b\n]p¶ gdv–Ws] knan¨p

gdv–W At§m«v– H¶v tWm¡v

gdv–W N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tcm\nt`¡p tWm¡n… Hm C¡ F´m CSnt¸m Np_¨v k`p¸w skt¨m

tbmXo Nan]m¡msS… `¯ocv D®nt]mXv b_ªp… sX Wnsâ BW Np® Nn«n]t¸mÄ AkÄ¡p FtâSv
sI_pSv–

tU C¡ CsSm¶p tWm¡nt¡… gdv–W D®osX Np® Nymf_]n`qsX `¯ocnsW Nm\n¨p…

tim FXm Wo CSnWp F´m Soä sNmXp¡p¶Sv..

D®n H¶v In^n¨p

At¸mÄ gdv–W b_ªp.. C§Ws¯ bq_pNÄ Asà Nn«p¶Sv… bns¶§sW k`pSmkmSn^n¡pw AsÃXm D®n

F´v bq_pNtam… `¯ocv hwl]t¯msX tImUn¨p…

ASv C¡… Mm³ bSps¡ b_ªp S^mw… Cs¸m CWn ASv NqsX b_]m³ Wn¶m H¶pw WX¡nÃ

At¸mÄ AknsX Wà tbms` bq_pNÄ Nn«mWp*v Asà gdv–W… `¯ocv tImUn¨p

D*v C¡, C¡m¡v F{S F®w tk\w…

At¿mXn A§sW H¶pw tImUn¡tÃ… W½Ä B\p§Ä¡v F{S bq_p Nn«n]m`m fSnk^pN AsÃXm D®n

D®n At¸mjpw H^p In^n]n HSp¡n f_pbXn…

Cu hf]w gdv–W f`À¶p NnX¶p sNm*v bq_p knXÀ¯n

knXÀ¶ bqänt`¡v D®n Ssâ S` bqjv¯n… AkapsX N´n H¶v NXn¨p… gdv–W H¶v bpaªp…

gdv–W Btklt¯msX D®osX S` Ssâ bqänt`¡v bnXn¨fÀ¯n…

D®n bq_nWpÅnt`¡p Wm¡v– NX¯n DÅn W¡m³ SpX§n…

gdv–W hpOw Nn«n] Wnfng§Ä Ssâ eÀ¯mkv Nm\p¶pt*m F¶v tcm\n tWm¡n…

`¯ocv Cu ^wPw N*v… N®nf]v¡msS tWm¡n C^n¸m\v

Ssâ em^y]psX kXnskm¯ skapskap¯ H^p t^mfw tbm`pw CÃm¯ bqän`v Wm¡v– sNm*v fsäm^mÄ
b\n]p¶p

ASv N*v hz]w temPw sI¿p¶ H^p eÀ¯mknsâ co tim ASn{S e]¦^w Bt\m… Fs´m^p
hpOmWpeqSn…

Np_¨v tW^s¯ Wm¡v {bt]mP¯nWv tlgw D®n Ssâ ^*v kn^`pNÄ gdv–W]psX bq_nt`¡v N]än H¶v
Ipjän FXp¯v… `¯ocnsW Nm\n¨p

`¯ocv N*v Ssâ em^y]psX bqÀt¯³ D®osX ssNkn^`n bän bnXn¨n^n¡p¶p….

D®n ASv gdv–W]psX fp¶nt`¡v– Wo«n…

gdv–W Ssâ bq_ns` bm`v fpjpk³ D®osX kn^`n Wn¶pw W¡n FXp¯v sNm*v Nmfw fq¯ N®pNamÂ
eÀ¯mknsW tWm¡n…

At¸mÄ `¯ocv Aksa tWm¡n sNm*v F³s_ gdv–W Wo C{S Nj¸n Bs\¶v Mm³ tW^s¯ A_nªn^ps¶¦nÂ
Ct¸mÄ… A] WnÀ¯n

Ct¸mÄ F¦n`pw C¡ CsSms¡ Sp_¶p b_ªSv sNm*v C¡m¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv CWn CSv tbms` hpOn¡mtÃm…

At¸mÄ D®n gdvWs] S¶nt`¡v k`n¨p AXp¸n¨p sNm*v… AkapsX ^*v Nm`pNapw Ssâ tSmant`¡v
sk¨v Np® B knXÀ¶ bqänt`¡v N]än…

Biv gdv–W lÐw D*m¡m³ SpX§n…

fn*msS C^n¡v gdv–W…. D®n b_ªp

Biv… Bim…. ip….Bmm…

gdv–W Wà D¨¯n lÐw D*m¡n sNm*v D®osX Hmt^m AXn]pw BhzUn¨p sNm*n^p¶p

Xo H¶v bSps¡.. W½psX tfmav tN¡pw… `¯ocv tcm\n`qsX b_ªp

Akapw tN¡s«.. AkÄ¡pw CsSms¡ DÅStÃ… gdv–W Io_n

D®n BªXn¨p sNmt* C^p¶p… HXpkn bm`entgNw WX¯n Ak³ SaÀ¶p A¸p_t¯¡v NnX¶p

bns¶]pw `¯ocv gdv–W tcm\n NqXn Fs´ms¡t]m hwhm^n¨p…

D®n B B`hy¯n H¶v f]§n…

Np_¨v Njnªv D®n N®v fnjn¨t¸mÄ gdv–Ws] AXp¯v N*nÃ…

Ak³ F\oäv C^p¶p… At¸mÄ dmSv–_qfn skÅw kojp¶ lÐw tN«p…

B gdv–W At¸mÄ dmSv–_qfn B\v… D®n sdZnt`¡p Ss¶ f`À¶p…

Np_¨v Njnªt¸mÄ Smsj Ssâ Np®]n H^p S\p¸v b^Sn WX¡p¶ tbms` tSm¶n] D®n D\À¶p…

H^p ssN B\v Ssâ Np®]n F¶v fWÊn`m] D®n… gdv–Wm… tW^w skap¯p.. CWn Ct¸mÄ tkt\m…

FWn¡v– C¸vtbmÄ tk\w… F´m bäntÃ…

gdv–W]psX lÐw AÃtÃm…

CSm^m… CSv gdv–W AÃtÃm… D®n sb«¶v ImXn F\oäv N¡t`¡p tWm¡n

AknsX

gnWp…

tU gnWp D½ dmSv–_qfn D*v…

CÃ… D½ AXp¡a]n N]_n….

As¸m tW^w skapt¯m…

bns¶ CÃ… ^m{Sn H^p ^*v f\n¡v SpX§n] N`mb^nbmXnNÄ AsÃ… tW^w skap¯Sv tbm`pw A_nªnÃ
AsÃ… gnWp sN_pkn¨p

gnWp At¸mapw D®osX Np®]n bnXn¨n^p¶p..

tU sbs® knXv… Bs^¦n`pw k¶p Nm\pw…

B^v Nm\mWm.. D½ Cs¸m CWn Ct§m«v k^nÃ…

AkÄ ASpw b_ªp sNm*v Fjpt¶äp Wn¶p sNm*v V^n¨n^p¶ fmN-vhn S` kjn Du^n FXp¯v
N«n`nt`¡v C«p

D®n B ^qbw N*v fnjn¨n^p¶p tbm]n…

Abvh^hv tSm¡pw DX`jNpÅ sfm©¯n…

AXn]n H^p Ipk¶ bmân fm{Sw B\v DÅSv… ASnWp sSm«p tfs` bp¡nanWp Smsj H^p hzÀ\¯nsâ
A^ªm\w bän bnXn¨v NnX¡p¶p… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv

D®n Aksa A^sN«n`qsX ssN¿n«p S¶nt`¡v AXp¸n¨p…

AkÄ Ssâ fp¶nt`¡v– AkapsX bq_p F¯n¨p sNm*v Wn¶Sv D®n fWÊn`m¡n

D®n AkapsX Npªp bq_nsâ AjNv l^n¡pw tWm¡n N*v

F´m C§sW tWm¡n C^n¡ps¶…

H¶pw CÃ… F¶pw b_ªp Ak³ gnWp sâ bq_n H^p D½ sk¨v tft`m«v W¡n W¡n bp¡nan F¯n
AknsX Nps_ tW^w Wm¡n«v Ipjän…

gnWp At¸mÄ D®osX fXn]nt`¡p ^*v sshZnt`¡pw Nm`n«p N]_n C^p¶p…

AkapsX knXÀ¶ A¸¯nt`¡p D®osX Np® k^¯¡ knVw Ss¶]m\v AkÄ C^p¶Sv…

D®n Ssâ Np® AkapsX bq_nt`¡v fp«n¨p… F¶n«p H¶p^¨p

gnWp H¶v Np_pNn sNm*v D®ns] Njp¯n Ipän bnXn¨v sNm*v D®osX Njp¯n NXn¨p

D®n B Btkl¯n Np® AkapsX bq_nt`¡v SÅn N]än…

gnWp Wv l^n¡pw tkUW tSm¶n… AkÄ H¶v bnXªp sNm*v sManªn^p¶p..

D®n H¶v NqXn Du^n bns¶]pw AXn¨p N]än..

Ct¸mÄ gnWpWpw hpOw Nn«n SpX§n F¶v AkapsX fpOemkw N*t¸mÄ D®n¡v fWhn`m]n.

D®n Aksa Iµn]n Sm§n AXn¡m³ bYn¸n¨p

gnWp D®osX Np®]n C^p¶p sNm*v sbmSn¡m³ SpX§n…

kmSn¡t`¡p Sn^nªp C^n¡p¶ D®n]psX fXn]n bp_w Sn^nªp Aksâ Njp¯nt`¡v fpOw bqjv¯n
C^p¶v BªXn¡p¶ hz´w fNapsX NmftNan N*v sNm*m\v gdv–W D®ns] knan¡m³ kmSn¡ F¯n]Sv

gdv–W hvSwen¨p Wn¶p… ASv N*v sNm*v… AkÄ AknsX Ss¶ AW§msS Wn¶p…

At¸mÄ D®n gdv–Ws] N*v… Ak³ gdv–Ws] tWm¡n Fs´ms¡t]m BwPyw Nm\n¨p tImUn¨p

gdv–W bs£ H¶pw Nm\p¶p*m]n^p¶nÃ…

gdv–W Ssâ tfmapsX WPv–W l^o^w N*v, AkÄ D®osX Np®]n C^p¶v b_¶Xn¡p¶ NmjvI N*v
gdv–W A_n]msS Ssâ bq_p SXkn…

CSv N* D®n… gnWp A_n]msS S`]n\ FXp¯v gdv–W Wn¡p¶nXt¯¡p C«p

gdv–W sb«¶v Ø`Nm` tdmVw Sn^ns¨Xp¯p D®ns] tWm¡n

Zm Wo C¶v Ss¶ SpX§nt]m… gdv–W BwPy¯n tImUn¨p

k¶p N]_n]Sm.. Ak³ AsS tbms` Ss¶ f_pbXn b_ªp…

gdv–W At¸mÄ B\v AtSmÀ¯v At§m«v– tWm¡n]Sv…

AkÄ At§m«v– tWm¡p¶Sv N*v D®n]pw At§m«v– tWm¡n

^*v tb^pw sM«n…

`¯ocv hz´w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fNapsX Nan N*v Np® bnXn¨Xn¡p¶p….

hv–{NoWn ASv N*t¸mÄ ldvW]v¡p Np_¨v hfmVmWw B]n

AkÄ {bSo£n¨Sp BÄ k]s`âv Bkpw F¶m\v

F¶m CSv

gdv–W F\oäv tbm]t¸mÄ `¯ocv tcm¬ N«v– sI¿* F¶v b_ªn^p¶p…

ASv {bNm^w tcm¬ N«v– sI¿ms¯ B\v gdv–W Nn¨\n tbm]Sv…

bp`Às¨ D®n]pfm]n H^p NanNqXn `¯ocnWv Nm\\w F¶v b_ªn^p¶p

gdv–W ASnWp tk*n k¶t¸mÄ B\v hz´w fNÄ Aksâ Np®]n C^p¶p AXn¡p¶Sv Nm\p¶Sv

F¶m hz´w eÀ¯mkv, gnWp sâ dm¸ CSv Nm\p¶ Nm^yw AkÄ At¸mÄ HmÀ¯nÃ..

HmÀf k¶p tWm¡pt¼mÄ D¸ fNapsX Nan BhzUn¨p N*n^n¡p¶p…

gdv–W sb«¶v AknsX Wn¶pw tbm]n…

D®n `¯ocnsW tWm¡n…

`¯ocv Dw… WnÀ¯* AkÄ¡p tk* hpOw sNmXp¡v– F¶v BwPy¯n AktWmXp b_ªp..

CsSm¶pw A_n]msS gnWp Aksâ Np®]n Bªv b®ns¡m*n^p¶p…

HXpkn AkÄ SaÀ¶p SpX§n]t¸mÄ D®n Aksa f`À¯n NnX¯n bqän`v AXn¡m³ SpX§n…

BUys¯ ^Sn AWpekw gnWp l^n¡pw BhzUn¨p…

AkhmWw ^Sn fqÀ¨]n AkÄ F¯n F¶v fWÊn`m] D®n Np® Du^n FXp¯v AkapsX bq_nt`¡v fpOw
tIÀ¯v… H`n¨n_§n] N¶n tSWvN\w sfm¯w kXn¨p NpXn¨p

H^ä ^m{Sn sNm*v… eÀ¯mknsâ h½St¯msX em^ys]]pw…. Ak^psX ^*v tb^psX]pw AWp{Pit¯msX
tfmsa]pw Nan¡m³ Nn«n] emPykm³ B]n fm_n D®n…

bn¶oXpÅ Unkh§Ä ^Sn tfa§aptXSm]n^p¶p…

A§sW B Unkhw ks¶¯n

gdv–W sX eÀ¯mkv `¯ocv `oknWv k^p¶Sv C¶m\v…

`¯ocnsW sNm*v k^m³ tbm]Sv D®n Hä¡m\v…

k^p¶ kjn ^*mapw H^p bmXv Nm^y§Ä hwhm^n¨p… Nps_ ¹m³ C«p…

hSy¯n `¯ocv fsäm^p tfmiw DÅn sk¨m\v HmXn k¶n«pÅSv

ASv h^nSt]m, _KoWt]m, em^y gdv–Wt]m H¶pw AÃ… hz´w fNÄ gnWp B\v

ASv D®n hwhm^n¨p l^n]m¡n sNmXp¡\w F¶Sm\v kng]w… gdv–W A_n]mWpw bmXnÃ…

ASv hwhm^n¡m³ B\v D®nt]mXv Hä]v¡v F]ÀtbmÀ«n k¶m fSn F¶v b_ªSv…

D®n gnWp tWmXv b_ªp tWm¡mw F¶v b_ªp…

A§sW AkÀ ko«n F¯n…

AknsX FÃm^pw Aks^ Nm¯n^n¡p¶p*m]n^p¶p…

ko«ns` N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv h¡m^w Hs¡ Njnªv FÃm^pw NqXn iman hwhm^n¨p sNm*n^p¶p

`¯ocnsâ tWm«w sfm¯w tfman`m\v F¶v gdv–W fWÊn`m¡n

gdv–W gnWp sW tWm¡n.. Akams\¦n dm¸ tWm¡p¶S_n]msS D®ns] tWm¡n {b\]w ssNfm_n
C^n¡p¶p

H^p Xn gÀ«pw tgmÀXvhpw C«n^n¡p¶ tfmapsX fpjp¸pw SpXp¸pw BhzUn¡p¶ dm¸s] gdv–W
AknsX Wn¶pw knan¨p _qfn sNm*v tbm]n…

F´m fWpgy Wn§Ä Nm\n¡p¶Sv…

F´m…`¯ocv A_n]m¯ emk¯n tImUn¨p…

Wn§Ä W½psX tfmsa F´v tWm«fm\v tWm¡p¶Sv…

Mm³ AkÄ F{S k`pSm]n F¶v tWm¡n]Sm

B bns¶ bns¶… F´m Aksa tkt\m Wn§Ä¡p…

Xo Wo CsS´p kÀ¯mWw B\v b_]p¶Sv, AkÄ W½psX tfmatÃ…

B F¶n«m\v CÖmSn tWm«w tWm¡n skÅw C_¡n C^n¡p¶Sv

Aà ASpbns¶… Aksa N*m F§sW Ns®Xp¡m³ tSm¶pw F³s_ gdv–Wm.. ASpw Ct¸mapw Aksasâ
fp¶n DXpSp\n CÃmsS D®ns] Nan¨ ^wPfm\v…

As¿Xm… As¸m ASv Ss¶]m\v fWÊnÂ… AsÃ, l^n¡pw Wn§av¡v Aksa tkt\m

`¯ocv H¶pw fn*n]nÃ…

tks\¦n b_… kjn D*m¡mw…

AsS§sW… `¯ocv sb«¶v tImUn¨p

As¸m tk\w AsÃ… gdv–W eÀ¯mknsW tWm¡n N®n_p¡n sNm*v SpXÀ¶v

ASnWp H^p kjn D*v… D®n knIm^n¡\w…

D®nt]mXv Mm³ Nm^y§Ä Hs¡ b_ªn«p*v.. ASnWm AksW HäNv knan¨Sv F]ÀtbmÀ«nt`¡v…

As¿Xm As¸m Hs¡ ¹m³ sI]vSm\v k^kv AsÃ

AsS… AÃ Wnsâ ¹m³ F´m…

AsSms¡ D*v…

SpX^pw..

Leave a Reply