യക്ഷയാമം 18 [വിനു വിനീഷ്]

Posted by

യക്ഷയാമം 18
YAKSHAYAMAM PART 18 BY വിനു വിനീഷ്
PREVIOUS PARTS [https://Muthuchippi.net/?s=YakshaYamam]

knKWfm] bmXk^¼n`qsX WX¶pk^nN]m]n^p¶ tPmbn]psX AkhmW ^m{Sn]nt`¡m]n^p¶p Pu^n]psX
fWhpfm]n hzbvW¯n GtSmlànF¯nt¨À¶Sv.

sWÂk]`nsâ fVy¯n ØnSnsI¿p¶ bXpNqä³ A^]m`nsâ Ipk«n hpµ^n]m] H^p sb¬Np«n
Wn¡p¶SpN* tPmbn ssN¿n`pÅ tXmÀ¨v AkapsX fpOt¯¡Xn¨p.

fªWn_fpÅ tXmÀ¨nsâ skan¨¯n B sb¬Np«n]psX fpOw Pu^n]psX fWhnt`¡v bSnªp

A½p…

D_¡¯n Pu^n fpOw CXt¯m«pw k`t¯m«pwsk«n¨p.
“”B^m, ´m Cu Ahf]¯v.””
tPmbn]psX tImUywtN« A½p. S`Smjv-¯n Wn¶p.

“”Np«o, tImUn¨Sv Nn«ntÃy,””
tPmbn ko*pw tImUn¨p.

A½p kn®nt`¡ptWm¡n] DXsW bqÀ\I{µ³ tfQ§apsX CX]nt`¡v Han¨p.
Ipän`pw AÔNm^w b^¶p.

“”Ahf]¯v CknsX WnÂt¡* k^ym..
A¸p_t¯¡v B¡n¯^mw.””

tXmÀ¨pfm]n tPmbn fp³tb WX¶p.
Uqs^ Imk`n¸«nNÄ Nq«wNq«fm]n Hm^n]nXm³ SpX§n.

Caw¦män bm`¸qknsâ]pw A^an]psX]pw PÔw Ipän`pw b^¶p.

“”Wn¡v CknsX t£{S¯n`m\v tKm`n. WÃ N*pb^nK]w *tÃm Np«ns]knX¶m.?””

bn¶nt`¡p Sn^nªptWm¡msS tPmbn tImUn¨p.

bn¶nÂWn¶pw f_pbXntNÄ¡m³ Sfmhn¡p¶SpsNm*v tPmbn Sn^nªptWm¡n]Spw Nm`pkjpSn sIant`¡v
f`¶Xn¨p ko\p.

C^p«nsâ f_kns` sI_n] {bNml¯n A]mÄ N*p.
^àwkmÀs¶m`n¡p¶ fpOkpfm]n
h¨nUmWµ³.

“”f…fm…fmgv..””
e]t¯msX A]mÄ CX_n]lЯn knan¨p.

“”Fs¶s]m¶pw sI¿^pSv,””
sIan]n ko\ tPmbn ssNNÄNq¸nsNm*v h¨nUmWµWp tWs^ Wn¶p.

“”tPmbo, WnW¡v f^\fm\v ln£. CknsX Wns¶ ^£n¡m³ H^p fmÀ¯mÞWpw k^nÃ.
bpSpKoknSw hzbvWwN*p H¶n¨pÅ ]m{S¡v S¿m_m]n Wn¶ ^*ptbs^]m\v Wn§Ä fq¶ptbÀ
CÃmSm¡n]Sv.
bp\yfm] Cu eqfn]nÂWn¶pw Wn§sa Hmt^m^p¯s^ SpX¨pWo¡n]ns« Mm³ fX§q.””

CXnfpj¡w tbm`pÅ lЯn h¨nUmWµ³ b_ªp.

A]mapsX km¡pNÄtN« tPmbn sIan]n Wn¶pw bnXsªjpt¶äv sWÂk]`n`qsX HmXn.

làfm]Nmäv A]msa ko*pw sIan]nt`¡v SÅn]n«p.
ASpN* h¨nUmWµ³ BÀ¯pIn^n¨p.

tPmbn Sn^nªptWm¡msS KokWpwsNm*v f^\sk{bma¯n bmXk^¼nWXp¯pN* sSmXn]nt`¡v
HmXn¡]_n.
Njp§ptSm«¯n`qsX]pÅ f^\bm¨n`n HXnªpWn¡p¶ KmSnf^¯nsâ lnO^¯nÂ,S«n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A]mÄ Wn`¯pko\p.

bnXsªjpt¶äv bn¶nt`¡ptWm¡n.
B^pfnÃ.!

bs£ Ssâ sSm«pfp³bn Wn¡p¶ h¨nUmWµsW sb«¶pN*t¸mÄ tPmbn A`_nknan¨p.
C¯k\
sSt¡Xs¯ Npa¯nsâ bn¶nt`¡m]n^p¶p A]mÄ sI¶pN]_n]Sv.

Npa¸p^Sm*n N¸XkpNan sI¶pWn¶p.

knlm`fm] Npaw. Ipän`pw bm]`pw B¼`Âbq¡apw bXÀ¶pNnX¡p¶p.
Npa¯nsâ fVyemP¯v K`s¯ hvbÀln¡msS h¨nUmWµ³ Wn¶p.

“”´m tPmbn, f^\¯n e]w tSm¶p¶pt*m.? tk\w e]w tk\w H^n¡Â MmWpw sN©n]Sm\v.””

At{S]pw b_ªv h¨nUmWµ³ Wo`Wn_¯n`pÅ Npa¯ns` K`¯nt`¡v `]n¨p.
DXsW Sn^fm`tbms` N^]nt`¡v K`w AXn¨pN]_n.
AXnsSän] tPmbn Npa¯nt`¡v kjpSnko\p.

NpfnaNÄ knlm`fm] Npa¯nsâ b`emP§an`pw D]À¶pk¶p.
làfm] Nmäv Npa¯nt`¡v HjpNns]¯n.
tPmbn bSns] Npa¯nt`¡v Smjv¶psNm*n^p¶p.

sI_pfÂhy§apw sIXnNapw KokWpw sNm*v b^¡wbmªp.

WmhnN]nt`¡v skÅw N]_m³ SpX§n]t¸mÄ A]mÄ ssNNm`n«Xn¨p.

“”iii.. tbXnt¡*. H¶p hwekn¡nÃym, sskNmsS¯s¶ AWn]pw, fmÀ¯mÞWpw Wnsâ A^nNnt`¡v
F¯nt¨^pw.””

h¨nUmWµ³ BÀ¯pIn^n¨p..””

bSns] bSns] tPmbn Npa¯nt`¡v Smjv¶ptbm]n.
Npawlm´fm]n. A`vbWnfngw Njnªt¸mÄ sSanª K`¯nWv fpNant`¡v tPmbn]psX frStUiw
sbm§nk¶p.
`£yw Wn_tkäns] hwSrbvSnt]msX
A]mÄ A½pknsâ ^qb¯n fW]nt`¡v N]_nk¶p.

e]t¯msX Wn{U]nÂWn¶pw sM«ns]jpt¶ä Pu^n AXp¯pNnX¡p¶ A½pknsWtWm¡n.
CXSpssNsNm*v fpO¯p San^n« kn]À¸pSpÅnNsa SpX¨pWo¡n.

“”Mm³ N* hzbvW¯nWv t´`pw AÀ°fpt*m Culz^m..?””

lÐfp*m¡msS AkÄ N«n`nÂWn¶psfjpt¶äv Smsj fp¯Ñsâ fp_n]nt`¡v sI¶p. At±is¯ AknsX
Nm\m¯SpsNm*v bqKmfp_n]n sI¶ptWm¡n.

Wn`kna¡nsâ skan¨¯n Ipk¶ b«nÂsbmSnª Sm`nt]m`NÄ f_¨ptWm¡pN]m]n^p¶p At¸mÄ
Sn^ptfWn.

Pu^n Sm³ N*hzbvWs¯ Np_n¨v Sn^ptfWnt]mXv b_ªp.

Np_¨pUnkh§Ä¡pfp³bv Mm³ Wnt¶mXpb_ªSv HmÀ¡p¶pt*m ?
CknsX W½saNqXmsS fsäm^mapsX hmWnVyw Nm\p¶ps*¶v.

“”DÆv.””

“”fv, In`t¸mÄ AS]maNpw h¨nUmWµ³.
tfmav NnXt¶m, bns¶ fämt^mXpw C¡m^yw b_t]*.””

“”Cà fp¯Èm, “”

Pu^n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Sn^nªpWX¶]pXsW Sn^ptfWn bqKmfp_n]n Wn¶pw bp_t¯¡pNX¶v
Nrgv\fqÀ¯nSn^ptfWns] tcm\n dÔs¸«p.

“”W½psX hwl]w l^n]m\v. CknsX]p*v Sn^ptfWn, Fsâ N×p³bnÂ.””

“” l¦^m sb«¶v H^p timfNpÞw S¿m_m¡n Sm¡m`nNfm]n B BßmknsW dÔn¸n¡q.
tlgw AfmkmhnNjnªv fimhpUÀlWtimfw WX¯n Aksa]pw Bkmin¡mw.
bns¶ {btSyNw {l²n¡\w
Cawf^¯n tk\w B\n]Xn¨v dÔn¡m³
W½psX kXt¡N*s¯ sI¼Nf^¯n`mNpw WÃSv.””

“”DÆv Sn^ptfWn, C¶v hÔyNjnªpÅ
‘]£]mf’¯n f{´nN¸p^]nt`¡v MmWmBßmknsW knan¡pw.””

“”l¦^m, H^pNm^ywNqsX. dÔWf{´tfm, Aæn hvSweWf{´tfm B]n^n¡\w Dbt]mPn¡m³. Nm^\w
Bßmknsâ tNmbw AX¡n Sm¡m`nNfm]n«m\v dÔn¡p¶Sv.
AfmkmhnNjnªv dÔWw tkÀsbXp¯n hpUÀlWtimf¯n`qsX ko*pw dÔnt¡*Sp*v.””

“”DÆv Sn^ptfWn A_n]mw..””

“”F¶m ASnWpÅ H^p¡§Ä SpX§nt¡maq. “”

tcm¬ N«v sI]vSv l¦^³Sn^ptfWn UoÀQlzmhsfXp¯p.

bSnkptbms` ^mkns` A½pkpw Pu^n]pwNqsX Npan¨v A¼`¯nt`¡v tbm]n.
tbmNp¶kjn]ns`ms¡]pw A½pknsW {l²n¨psNm*m]n^p¶p Pu^n WX¶Sv.

“”bj]tbms`¯s¶ H^pfmäkpfnÃ, bs£ C¶s` Mm³N* Nmjv¨.
Mm³N* hzb§Ä, hSyfmt\m AsSms¡..””

“”F´m Put^y¨n, t´`pw b_tªm?””
Sn^nªpWn¶v A½ptImUn¨p.

“”G]v– CÃym,..””

“”fv, Mm³ ^mkns`fpSÂ {l²n¡p¶p*v Put^y¨ns],””

“”H¶pà Wo kt¶,””
^*ptb^pw bXnªms_ tPäv kjn A¼`¯nWpÅnt`¡pNX¶p.
^hoSv Nu*_n Wn¶pw hwhm^n¨psNm*n^n¡pN]m]n^p¶ AWns] N*t¸mÄ Pu^n At§m«v
sI¶ptImUn¨p.

“”G«m, Fsâ fp³K·w B^ms\¶v B BtamXv tImUn¡m³ btäm, Aà H¶pà Ip½m A_n]mWm]n^p¶p.””

tSXn]kÅn NmanÂIpän.
AWn AkapsX fpOt¯¡v tWm¡n bp©n^nsbmjn¨p.

“”AXp¯ Afmkmhn A_n]m³ bäpw. A¶ptbmNmw. bs£ ^m{Sn]ns` tbmNm³ bäq..””

“”At¿m F¶m tk*, “”
Pu^n bn¶nÂWn¶pw fpXn]njNsa tNm^ns]Xp¯v fp³bnt`¡v C«psNm*v b_ªp

AWn]psX NmfwWn_ª N®pNÄ Pu^ns] AXnfpXntWm¡n.

“”A§sW]ms\Nn Wfp¡v ^mkns` tbm]mt`m?..””
tSman NnX¡p¶ gÀ«v A]msaXp¯pV^n¨p.

“”B, A§sW]ms\¦n tWm¡mw””

Pu^n]psX f_pbXntN« AWn ht´mgt¯msX Ipä¼`¯nÂWn¶pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bp_¯pNX¶p.

“”Put^y¨n ´nWm A]mtamXv fn*m³ tbmt]?..””
A½p t^mgt¯msX tImUn¨p.

“”AtS]v, A]msasNm*v FWns¡m^pNm^yfp*v, A½p«n CXsbtX* t«m..””

AkapsX fq¡nsâSp¼n bnXn¨psNm*v Pu^n b_ªp.

sskNpt¶^s¯ Uobm^mVW Njnªv Sn^ptfWn f{´nN¸p^]nt`¡v A©p Wn`kna¡pw F®]pw sW¿pw
Sn^n]pw Spahn]pw bqkpw, NqsX ^*v him]Napfm]n WX¶p.

f{´nN¸p^ Sp_¶v UpÀ¤mtUkn¡v kna¡v sNmap¯n AWp{Piw km§n.

timfNpÞw S¿m_m¡n Sn^ptfWn]pw him]nNapw Ipäpfn^p¶p.

“”At½ tUko UpÀt¤, sI¿p¶ NÀ½§anÂk^p¶ bnjkpNÄ sbm_p¯v AXn]sâ `£yw Wn_tkäm³
him]n¡s\,””
ssNNÄNq¸n BUnb^mlàn]psX AWp{Piw km§n sWän]n Npw¦pff\nªv, Sn^ptfWn]pw
^*phim]vNapw timfNpÞ¯nWv Ipäpw C^p¶p.

sI¿m³tbmNp¶ NÀ½§an knQv–W§Ä hwekn¡mSn^n¡m³ knWm]NsW VymWn¨p.

“”Hmw knQv–tWlz^m] Wfx
Hmw knQv–tWlz^m] Wfx
Hmw knQv–tWlz^m] Wfx

‘lp¢mwd^V^w kngv\pw
llnkÀ®w ISpÀepKw
{bh¶kUWw Vymt]Sv
hÀÆknQvtWmblmwSt] “”

k`Spkl¯pÅ Nn*n]nÂWn¶pw Np_¨p SoÀ°sfXp¯v– Ssâ Ipän`pw, him]Nsa]pw
sSan¨plp²nk^p¯n.
tlgw Sn^ptfWn hz´w ssNNÄ WW¨psNm*v timfNpÞ¯nt`¡v APvWnsIm^nªp.

f\n¡q_pNÄ Wo*pWn¶ bqK ]£]mf¯ntWmXXp¯pk¶p.

“”D®o, AsSXpt¯maq..””
Sn^ptfWn Ssâ him]nt]mXv b_ªp.

A]mÄ Ipk¶b«n sbmSnª H^p sbmSn Sn^ptfWn¡ptWs^Wo«n.

l¦^³Sn^ptfWn Ssâ A^nNn`pÅ SanN]nt`¡v B sbmSnk¨n«v timfNpÞ¯nW^nNn SanNt]mXpNqXn
k¨p.

“”Hmw Nman làn UpÀ¤m] Wfx””
tlgw B sbmSn bSns] Sp_¶p.

I^XpsNm*v Nq«ns¡«n] C^p¼nsâ B\n.

him]nNÄ b^hv¸^w fpOt¯¡ptWm¡n.

Sn^ptfWn ln^hpsNm*v BkmiWbqKNpÅ h½Sw sNmXp¯p.

“”Hmw e{UNmay Wfx
Hmw ^p{UhpSmt] Wfx””

ePkSns] fWÊn VymWn¨psNm*v
l¦^³Sn^ptfWn BUyfm]n timfNpÞ¯nt`¡p sW¿v AÀ¸n¨p.

APvWn Ban¡¯m³SpX§n.

Sn^ptfWn Kbn¡p¶ f{´§Ä him]nNapw Gäp Kbn¨v bqKs] làns¸Xp¯n.

I{fw bXnªn^n¡p¶ Sn^ptfWn k`Spkl¯v Nn*n]n`n^n¡p¶ SoÀ°kpw sW¿ntWmsXm¸w APvWn]nt`¡v
AÀ¸n¨p.

f{´nN¸p^ SnN¨pw f{´§apsX]pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nq« f\n]Xn]psX]pw NÀ¸q^¯nsâPÔkpwsNm*v Wn_ªpWn¶p.

‘]£]mf’¯nt`¡v NX¶Wnfngw N«n`n NnX¶p_§pN]m]n^p¶ A½p sS_n¨pSmsjko\p.
A½pknsâ l^o^¯n Wn¶pw h¨nUmWµ³ C_§nk¶v Sn^ptfWn]psX f{´nN¸p^¡pÅn {bSy£s¸«p.

“”h¨nUmWµm… WnWs¡§sW ssV^yw k¶p sâ Np«osX tUi¯p{btkln¡m³.
b_]v, FknX¶v, F§sW.?””
t^mgmNp`Wm Sn^ptfWn tImUn¨p.

WnlÐWm]n Wn¡p¶ h¨nUmWµsW N*n«v Sn^ptfWn ko*pw tImUn¨p.
F¶n«pw fuWwbm`n¨p Wn¡p¶SpN*
Sn^ptfWn timfNpÞ¯nt`¡v.
ko*pw sW¿v AÀ¸n¨p.

“”Hmw ImfpÞmt] Wfx
Hmw I*n]mt] Wfx””

l^o^fmhN`w sbmÅp¶tbms`tSm¶n] h¨nUmWµ³ Sn^ptfWns] U]Wo]St]msX tWm¡n.

“”Mm³ b_]mw, Mm³ b_]mw,

SanN]nÂWn¶pw ehvfsfXp¯v Sn^ptfWn Wn`w hvbÀln¡msS Wn¡p¶ BßmknWptWs^ F_nªp.

“”A¶v, Uobm^mVW Njnªpk^nN]m]n^p¶ A½pknsW H^p hÀ¸¯nsâ ^qb¯n Mm³k¶ptbXn¸n¨p.
H^pWnfngw tdmVfÞ`w f_ª A½pknsâ l^o^¯n NpXnt]_m³ kas^ Fap¸fm]n^p¶p.
bs£ Aksa H¶ptkUWn¸n¡pNNqXn Mm³ sI]vSn«nÃ, Fsâ `£y¯ns`¯p¶ks^ FWn¡v S§nWn¡m³
H^nXw.””

“”tPmbns]sNm¶SpWo]tÃ?””
Sn^ptfWn tImUn¨p.

“”AsS, CWn]pfp*v ^*ptbÀ, Aks^]pwNqsX Wn¡v Wn{Pin¡\w.””
Wn`whvbÀln¡msS A]mÄ b_ªp

“”Cà h¨nUmWµm, H^mapsX f^\w WnÝ]n¡p¶Sv W½aÃ. hm£m BUnl¦^Wm\v, ASpsNm*v CknXw
sNm*v AkhmWn¸n¡pN. CWnt]m^mapsX Kok³ Wos]Xp¡m³ bmXnÃ, Mm³ h½Sn¡nÃ.””

“”sbm]vsNmamw Sn^ptfWn, FWn¡v Np_¨pUnkhwNqsX tk\w,””

“”CÃ, CWn]t§m«v H^p WmjnNtbm`pw WnW¡v `eyfÃ.””

Sn^ptfWn]psX lSfm] So^pfmWw h¨nUmWµWns` t{NmVs¯ sSm«p\À¯n. A]mÄ A`_nknan¨p
làfm] Nmäv fm{´nN¸p^]nt`¡v HjpNns]¯n.
Sn^n]n«v N¯n¨ Wn`kna¡pNÄIn´n
BªXn¨Nmän Wn`kna¡v A\]mSn^n¡m³ D®n {btSyNw {l²n¨n^p¶p.

Sn^ptfWn f{´§Ä Kbn¨psNm*v k`SpssN]ns` SÅkn^ sI_pkn^`nsW]pw, tfmSn^kn^`nsW]pw,
WXpkn^`nsW]pw Iq*pkn^`nsW]pw hvbˬp.
tlgw D®nt]mXv Ft´m BwPy¯n Nm\n¨p.

D®ntkPw SanN]n b«nÂsbmSnª B\n]nt`¡v SoÀ°K`w sSan¨p lp²nk^p¯n.

DX³Ss¶, hvSweWf{´w Kbn¨v BkmiWfp{UsNm*v h¨nUmWµsW dÔn¡mWpÅ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p¡§Ä SpX§n.

bp_s¯ làfm] Nmän f{´nN¸p^]psX HmXnaNn timfNpÞ¯nWv A^nNnt`¡v ko\p.

“”fSnWnsâ kna]m«w. AkhmWn¨n^n¡p¶p hf]w.””

At{S]pw b_ªv Sn^ptfWn ssNNÄ fpNant`¡p]À¯n Wm`v kn^`pNapw fX¡n.
tlgw APvWn]nt`¡v ko*pw sW¿À¸n¨p

“”Hmw ^àmwtPy Wfx
Hmw ^àW]Wmt]]v Wfx “”

l^o^w k`nªp fp_pNp¶tbms`tSm¶n] h¨nUmWµ³ SanN]n`pÅ B\n]nt`¡v N]_m³ S¿m_m]nWn¶p.

“”fv, sbm]vt¡maq, tkPw,””
l¦^³Sn^ptfWn]pw him]Napw APvWn]nt`¡v H^pfn¨v sW¿À¸n¨p.

sskNmsS h¨nUmWµ³ SanN]ns` B\n]nt`¡v dÔn¡s¸«p.

l¦^³Sn^ptfWn SanNt]msXs]Xp¯v kXt¡N*¯ns` sI¼Nf^¯nsâ AXps¯¯n sWänsNm*v SanN]ns`
B\n B f^¯nt`¡v AXn¨pN]än

tlgw k¶kjn Sn^nªp WX¶p.

Ssâ bn¶nt`¡pSn^nªptWm¡msS]pÅ fX¡]m{S]n Ss¶]mt^m bn´pX^p¶Sm]n tSm¶n] Sn^ptfWn
H^pWnfngw AknsX Wn¶p.
bn¶n N^n]n`NÄ sM^n]p¶ lÐw.
sSm«fp³bns` f^¯n`n^p¶v H^p fq§ At±is¯ Wn^o£n¡p¶p*m]n^p¶p.
sb«¶v ^m{Snh©m^n]m] kÆm Sn^ptfWn]psX fp³bn`qsX b_¶ptbm]n.

“”B^m bn¶nÂ, ?””

Sn^nªptWm¡m³Njn]msS Sn^ptfWn Wn¶p

SpX^pw…

Leave a Reply