എന്റെ ചിറ്റ 1

എന്റെ ചിറ്റ 1 Ente Chitta Part 1 bY വരുൺ രാഘവ് Fsâ tb^v k^p¬, Cu NT Mm³ dntNmw sscW kÀgw bYn¡pt¼mÄ WX¶ hwekfm\v. sNm¨n]ns` H^p {bfpO tNmtaKn B]n^p¶p Fsâ bYWw. Mm³ KWn¨Spw kaÀ¶Spw CknsX Ss¶]m]n^p¶p. Cu NT]ns` Wm]nN Fsâ Inä B\v. Mm³ F«mw ¢mhn bYn¡pt¼mÄ B\v Inä¸sâ N`ym\w. Inä]psX tb^v fo^. H^p 6A^ AXn]n skXns¡«v– bohv–.. H^p […]

Continue reading