കാദറിക്കാന്‍റെ മുട്ടമണി ഭാഗം 2

കാദറിക്കാന്‍റെ മുട്ടമണി ഭാഗം 2 Khaderikkante Muttamani Part 2 bY വെടിക്കെട്ട്‌   ആദ്യ ഭാഗത്തിന്‌ കിട്ടിയ നല്ല പ്രതികരണങ്ങളാണ്‌ ഇത്തരം ഒരു സാഹസത്തിന്‌ പിന്നെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്‌.. കാദറിക്കാന്റെ മുട്ടമണി – ഭാഗം 2 സുഖത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ അവൻ ഉറങ്ങി..നിദ്രയിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരായിരം വന്നു..ജീവിതത്തിൽ കണ്ടതും കാണാത്തതുമായ ഹൂറികളെല്ലാം അവൻ അധിപനായ മൂത്രപ്പുരയുടെ വാതിലും തുറന്ന് അവന്‌ മുന്നിലെത്തി.. അവർ അവനു മുന്നിൽ പിറന്ന് പടി പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നു..ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും ഗുഹ്യമായ ഭാഗം.. അവളുടെ ഗുദം, […]

Continue reading