മേരിയുടെയും മകന്റെയും ക്രിസ്തുമസ് രാവുകൾ [കമ്പി മഹാൻ]

Meriyudeyum Makanteyum Christmass Raavukal Author : KambiMahan   ” മേരിയുടെയും  മകന്റെയും  ക്രിസ്തുമസ്    രാവുകൾ   –   കമ്പി മഹാൻ “ ഏവർക്കും കമ്പി മഹാന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ്  ആശംസകൾ………. ഒപ്പം സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവര്ഷവും ഏവർക്കും നേരുന്നു…….   ഇത് വരെ  കമ്പി മഹാന്റെ കഥകൾക്ക് നല്ലവരായ വായനക്കാർ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി…………… നന്ദി…………… നന്ദി…………… നല്ല comment  അയച്ചവർക്കും  , വിമർശകർക്കും , comment  അയക്കാത്തവർക്കും പോരായ്മകൾ  ചൂണ്ടി കാട്ടിയ […]

Continue reading

അമ്മായമ്മയെ മരുമകന് കാഴ്ച വച്ച മകൾ 3 [കമ്പി മഹാൻ] [Climax]

അമ്മായമ്മയെ  മരുമകന്  കാഴ്ച  വച്ച മകൾ 3 Ammayiyammaye Marumakanu Kazcha Vacha Makal Part 3 Author : Kambi Mahan [ കമ്പി മഹാൻ ] [ Previous Part ]   പ്രിയ കമ്പി സ്നേഹികളെ kambistories വായനക്കാരെ കമ്പി മഹാന്റെ   എല്ലാ  കഥകളും ഇരുകൈ നീട്ടി  സ്വീകരിച്ച എല്ലാ  മാന്യ വായനക്കാർക്കും നന്ദി……………….   ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ച നന്ദി ………………. നന്ദി………………. നന്ദി………………. നന്ദി……………….   നല്ല  വിമർശനങ്ങൾക്കും   Support-നും  നന്ദി […]

Continue reading

അമ്മായമ്മയെ മരുമകന് കാഴ്ച വച്ച മകൾ 2 [കമ്പി മഹാൻ]

അമ്മായമ്മയെ  മരുമകന്  കാഴ്ച  വച്ച മകൾ 2 Ammayiyammaye Marumakanu Kazcha Vacha Makal Part 2 Author : Kambi Mahan [ കമ്പി മഹാൻ ] [ Previous Part ] പ്രിയ കമ്പി സ്നേഹികളെ ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് തന്ന Support-നു നന്ദി…….. ഇത് ഈ കഥയുടെ 2-nd Part ആണ് ഈ കഥക്ക് അടുത്ത ഒരു Part കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും *************************************************************** കമ്പി മഹാന്റെ തൂലികയിൽ, നമ്മുടെ സ്വന്തം kambistories-ഇൽ […]

Continue reading

അമ്മായമ്മയെ  മരുമകന്  കാഴ്ച  വച്ച മകൾ 1 [കമ്പി മഹാൻ]

അമ്മായമ്മയെ  മരുമകന്  കാഴ്ച  വച്ച മകൾ 1 Ammayiyammaye Marumakanu Kazcha Vacha Makal Author : Kambi Mahan [ കമ്പി മഹാൻ ]   പ്രിയ കമ്പി സ്നേഹികളെ kambistories വായനക്കാരെ കമ്പി മഹാന്റെ   എല്ലാ  കഥകളും ഇരുകൈ നീട്ടി  സ്വീകരിച്ച എല്ലാ  മാന്യ വായനക്കാർക്കും നന്ദി……………….   ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ച നന്ദി ………………. നന്ദി………………. നന്ദി………………. നന്ദി……………….   നല്ല  വിമർശനങ്ങൾക്കും   Support-നും  നന്ദി     കമ്പി മഹാന്റെ തൂലികയിൽ, നമ്മുടെ […]

Continue reading