അനിയത്തികുട്ടി 1 [യോദ്ധാവ്]

അനിയത്തികുട്ടി 1 Aniyathikutty Author : Yodhavu     “വിമാനത്തിലൊക്കെ കേറി വരാനും
ഒരു യോഗം വേണേ. ഈ നാട്ടിൽ എത്രപേർക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ വിമാനത്തിലൊക്കെ? അല്ലേലും ഈ
തറവാട്ടിലെ ആരെങ്കിലും മോശമായി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഗൾഫിൽ ഒക്കെ പോണത് ഒരു യോഗം അല്ല്യോ?
“ “ഓഹ് നാണിയമ്മേ ഗൾഫ് അല്ല,അവന് ജോലി ഡൽഹിയിൽ ആയിരുന്നു “ “എന്തായാലും ഈ നാട്ടിൽ
ഒന്നും അല്ലല്ലോ? അതിന്റെ ഗമ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണെ . മോളെ കിച്ചുമോൻ […]

Continue reading

കഞ്ചൻ സുഖു 4 [യോദ്ധാവ്]

കഞ്ചൻ സുഖു 4 Kanjan Sukhu Part 4 Author : Yodhavu Previous Parts | Part 1| Part
2 | Part 3 |   ^mkns` N®v Sp_¶t¸mÄ BUyw Ss¶ N*Sv f½n]psX fp`Nam\v… BUyfm]m\v
fp`N\n N*p\^p¶Sv -! ASpw hz´w f½n]psX.MmWpw f½n]pw sN«nbnXn¨p NnX¡pkm]n^p¶p.Fsâ
fpOw f½n]psX fp`NÄ¡nX]n AfÀ¯n k¨n^p¶p. f½n Fsâ fpXn]n kn^t`mXn¡p¶SvsNm*p
f½n]pw FjptWäv NnX¡pkms\¶p FWn¡v fWhn`m]n.Mm³ fpOfp]À¯n f½ns] Ipwdn¨p […]

Continue reading

കഞ്ചൻ സുഖു 3 [യോദ്ധാവ്]

കഞ്ചൻ സുഖു 3 Kanjan Sukhu Part 3 Author : Yodhavu Previous Parts | Part 1| Part
2 | KnWvhnsNm¨nsâ Du¼Â {bt]mP¯nWv tlgw Mm³ W¶m]n H¶v NnX¶p_§n…. N®pw Sn^pfn
FjptWäp tWm¡n]t¸mÄ hf]w sskNpt¶^w 5 f\n….. fp_n]n Wn¶p imant`¡v k¶Spw Fsâ
tft`¡v H^p Im¡v k¶p ko\ tbms` Mm³ WXpkXn¨p thmc]nt`¡v ko\p…. Fsâ fpNan em^fpÅ
Ft´m H¶v NnX¡p¶Sv tbms`…. […]

Continue reading

അക്ഷലോകം 2 [യോദ്ധാവ്]

അക്ഷലോകം 2 Akhalokam Part 2 Author :YOdhavu | Previos Parts   bpSp bp`^ns]
sNm«m^w k^tkäSv BtQmg^m{Sn]psX imt§mkÀ fm_msS]m\v .D_¡¨Xkn sM«n Fjpt¶ä fm]m
_m\n hf]w tbm]S_nªnà .bpS¸p H¶qNqsX S³s_ WPvW l^o^t¯mXv tIÀ¯p bnXn¨p fpXnNan`qsX
ssN St`mXpt¼mÄ fm]]v¡v Fs´¶nÃm¯ hwSrbvSn AWpeksb«p .C¶s` ^m{Sn F{S Sk\]m\v Sm³
kn^`n«p skÅw NaªSv .Akan H^p NphrSn In^n fn¶n fmªp .W¶m]n H¶v […]

Continue reading