മഞ്ഞുരുകും കാലം 7 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 7 Manjurukum Kaalam Part 7 bY വിശ്വാമിത്രൻ | Previous Part മഞ്ഞുരുകും കാലം 7 [വിശ്വാമിത്രൻ] 20New മഞ്ഞുരുകും കാലം 6 [വിശ്വാമിത്രൻ] 117 മഞ്ഞുരുകും കാലം 5 [വിശ്വാമിത്രൻ] 140 മഞ്ഞുരുകും കാലം 4 [വിശ്വാമിത്രൻ] 168 മഞ്ഞുരുകും കാലം 3 190 മഞ്ഞുരുകും കാലം 2 171 മഞ്ഞുരുകും കാലം 223   ഇടക്കുവെച്ചു നിന്ന് പോയതിൽ വിശ്വാമിത്രൻ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ തേടുന്നു. ഉടനെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ തകൃതിയായി എഴുത്തി ഇവിടെ പ്രകാശപെടുത്താമെന്ന അറിയിക്കുന്നു. ടൂർ ബസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മടെ സുൽഫിയും […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 6 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 6 Manjurukum Kaalam Part 6 bY വിശ്വാമിത്രൻ | Previous Part  
പ്രധാന പ്രശ്നം അമിത വ്യാകുലതയും ഉത്‌ക്കണ്‌ഠയും ആണ്. “അതില്ലായിരുന്നേൽ അങ്ങ്
ഒലത്തിയേനെ”, മനസ്സിനുള്ളില്ലേ ആ ചെറിയ ശബ്ദം. എന്തായാലും ടൂർ തുടങ്ങട്ടെ. ഒറ്റക്ക്
കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ തുറന്നു പറയും. “എന്തര്” ഇഷ്ടമാണെന്ന്. “എന്നിട്ട് പിടിച്ചു
കോണക്കുമായിരിക്കും” ഏയ്. ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം. ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും തുറന്നു
സംസാരിക്കണം. “വോ, തന്നെ. എന്നിട്ട്?” ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണോന്ന് ചോദിക്കണം. “നല്ല
ക്രമം. ആദ്യം നീ പോയി […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 6 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 6 Manjurukum Kaalam Part 6 bY വിശ്വാമിത്രൻ | Previous Part   പ്രധാന പ്രശ്നം അമിത വ്യാകുലതയും ഉത്‌ക്കണ്‌ഠയും ആണ്. “അതില്ലായിരുന്നേൽ അങ്ങ് ഒലത്തിയേനെ”, മനസ്സിനുള്ളില്ലേ ആ ചെറിയ ശബ്ദം. എന്തായാലും ടൂർ തുടങ്ങട്ടെ. ഒറ്റക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ തുറന്നു പറയും. “എന്തര്” ഇഷ്ടമാണെന്ന്. “എന്നിട്ട് പിടിച്ചു കോണക്കുമായിരിക്കും” ഏയ്. ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം. ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും തുറന്നു സംസാരിക്കണം. “വോ, തന്നെ. എന്നിട്ട്?” ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണോന്ന് ചോദിക്കണം. “നല്ല ക്രമം. ആദ്യം നീ പോയി […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 6 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 6 Manjurukum Kaalam Part 6 bY വിശ്വാമിത്രൻ | Previous Part   പ്രധാന പ്രശ്നം അമിത വ്യാകുലതയും ഉത്‌ക്കണ്‌ഠയും ആണ്. “അതില്ലായിരുന്നേൽ അങ്ങ് ഒലത്തിയേനെ”, മനസ്സിനുള്ളില്ലേ ആ ചെറിയ ശബ്ദം. എന്തായാലും ടൂർ തുടങ്ങട്ടെ. ഒറ്റക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ തുറന്നു പറയും. “എന്തര്” ഇഷ്ടമാണെന്ന്. “എന്നിട്ട് പിടിച്ചു കോണക്കുമായിരിക്കും” ഏയ്. ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം. ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും തുറന്നു സംസാരിക്കണം. “വോ, തന്നെ. എന്നിട്ട്?” ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണോന്ന് ചോദിക്കണം. “നല്ല ക്രമം. ആദ്യം നീ പോയി […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 4 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 4 Manjurukum Kaalam Part 4 bY വിശ്വാമിത്രൻ | Previous Part  
കൂട്ടുകാർ കൊണ്ടുതന്നെ ബ്ലൂ സിഡികളിലെ മദാമ്മമാരുടെ പൂറുകളോടോ കമ്പിപുസ്തകങ്ങളിലെ
മദാലസമാരുടെ പൂർത്തടങ്ങളോടോ ചിഞ്ചുവിന്റെ കളിതിട്ടക്കു സാമ്യമില്ലായിരുന്നു.
പുറമെനിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു പരന്നുകിടക്കുന്ന യോനിസംഗമം. ചെറിയൊരു വര. പെൻസിൽ കൊണ്ട്
ആരോ നീളത്തിൽ വരച്ചത് പോലെ. അതിന്റെ മുകളിലായി ഒരു ചെറിയ മുഴുപ്പ്. ഒട്ടും
മുടിയില്ലാത്ത ആ യോനി ഞാൻ കൗതുകപൂർവ്വം നോക്കി. അവളുടെ തുടകളുടെ ഇരുവശവും പിടിച്ചു
ഞാനവളെ എന്നിലേക്കടിപ്പിച്ചു. എന്റെ […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 4 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 4 Manjurukum Kaalam Part 4 bY വിശ്വാമിത്രൻ | Previous Part   കൂട്ടുകാർ കൊണ്ടുതന്നെ ബ്ലൂ സിഡികളിലെ മദാമ്മമാരുടെ പൂറുകളോടോ കമ്പിപുസ്തകങ്ങളിലെ മദാലസമാരുടെ പൂർത്തടങ്ങളോടോ ചിഞ്ചുവിന്റെ കളിതിട്ടക്കു സാമ്യമില്ലായിരുന്നു. പുറമെനിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു പരന്നുകിടക്കുന്ന യോനിസംഗമം. ചെറിയൊരു വര. പെൻസിൽ കൊണ്ട് ആരോ നീളത്തിൽ വരച്ചത് പോലെ. അതിന്റെ മുകളിലായി ഒരു ചെറിയ മുഴുപ്പ്. ഒട്ടും മുടിയില്ലാത്ത ആ യോനി ഞാൻ കൗതുകപൂർവ്വം നോക്കി. അവളുടെ തുടകളുടെ ഇരുവശവും പിടിച്ചു ഞാനവളെ എന്നിലേക്കടിപ്പിച്ചു. എന്റെ […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം

മഞ്ഞുരുകും കാലം 1 Manjurukum Kaalam Part 1 bY വിശ്വാമിത്രൻ   കൊല്ല വർഷം 1192, തുലാം 1 നാഗ്പൂരിലെ ഈ തണുപ്പ്. തണുപ്പെന്നു വെഛാൽ എല്ലു കോഛുന്ന തണുപ്പൊന്നുമല്ല. ഒരു സുഖമുള്ള, നേരിയ തണുപ്പ്. രാവിലെ ഹൊസ്റ്റെൽ മുറിയിൽ ഉറക്കമെഴുന്നേല്ക്കുമ്പൊൽ തന്നെ മണി 9 ആവും. താമസിഛു കിടനിട്ടൊന്നുമല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ തണുപ്പ് തന്നെ കാരണക്കാരൻ. അങ്ങനെ മൊബൈലും തോണ്ടി ചമ്രംപടിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പൊൾ പിന്നങ്ങൊട്ട് കോളേജിൽ പൊകാൻ തോനില്ല. അല്ലേലും എന്റെ പൊസ്റ്റ്-ഗ്രാറ്റുവേശൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഗയിടിന്റെ […]

Continue reading