അപഥസഞ്ചാരങ്ങൾ-വേശ്യയും മകനും-2

അപഥ സഞ്ചാരങ്ങൾ 2 (വേശ്യയും മകനും) APADHA SANCHARANGAL KAMBIKATHA BY:SANJU[SENA] KAMBIKUTTAN.NET READ PART-01 CLICK HERE അപഥ സഞ്ചാരങ്ങൾ ഒരു പരമ്പരയാണ് , കാൽ നൂറ്റാണ്ടു പ്രവാസജീവിതം നയിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയ ശങ്കര മേനോന്റെ ജീവിതവുമായി നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ബന്ധപ്പെടുന്ന കുറെ മനുഷ്യരും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഇതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് .അതിലൊരു അനുഭവക്കുറിപ്പ് മാത്രമാണ് വേശ്യയും മകനും .ഒറ്റ ഭാഗത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം പക്ഷെ എഴുതി പേജുകൾ കൂടിയപ്പോൾ രണ്ടു ഭാഗമാക്കേണ്ടി വന്നു …വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണമാണ് […]

Continue reading