ഭോഗാലസ്യം [V Shannan]

ഭോഗാലസ്യം Bhogalasyam | Author : V Shannan     പടച്ചോൻ         കനിഞ്ഞു       നൽകിയ       ഭോഗ    രസം        നുണയാൻ        കൊതിക്കാത്ത       മനുഷ്യർ        ഉണ്ടാവുമെന്ന്        തോന്നുന്നില്ല.ഇണ     ചേരാനും          അതു വഴി   […]

Continue reading