എന്റെ സപൈഡർമോൻ

എന്റെ സപൈഡർമോൻ Ente Spidermon bY Tn   Mm³ hpIn{S Wm]À ASymklyw SXn¨ {bNrSw. k`n] N®pNÄ. Wo*p SXn¨ Ip*pNÄ. sb®p§apsX {bm]w b_]m³ bmXnà F¶m\sÃm. C^pbSv k]Ên knkmiw Njnª FWn¡v H^p 17 k]ÊpÅ H^p fN³ D*v . Ak³ hpK]v Wm]À. WWpWWp¯ fol k^p¶ {bm]w tSm¶pN]pÅq. bs£ Wà D_¨ l^o^fm\v. eÀ¯mkv PÄcn`m\v. AknsX {bSnhÔns]¶pw fäpw b_ªv `oknWp k¶n«v […]

Continue reading