കുണ്ണ ഭാഗ്യം 1 [Super Man]

കുണ്ണ ഭാഗ്യം 1 Kunna Bhagyam Part 1 | Author : Super Man എന്റെ പേര് ശ്യാം ഞാൻ
പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു. പഠിക്കാൻ മിടുക്കൻ ആയതു കൊണ്ട് 5ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടു വട്ടം
തോറ്റു.18 വയസായപ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് പ്ലസ് ടു എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. വെള്ളം വച്ചു
തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ മുടങ്ങാതെ തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന വാണം അടി എന്ന ആചാരം പ്ലസ് ടു
ആയിട്ടും ഒരു പടി കൂടിയതല്ലാതെ ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. […]

Continue reading

കുണ്ണ ഭാഗ്യം 1 [Super Man]

കുണ്ണ ഭാഗ്യം 1 Kunna Bhagyam Part 1 | Author : Super Man എന്റെ പേര് ശ്യാം ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു. പഠിക്കാൻ മിടുക്കൻ ആയതു കൊണ്ട് 5ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടു വട്ടം തോറ്റു.18 വയസായപ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് പ്ലസ് ടു എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. വെള്ളം വച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ മുടങ്ങാതെ തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന വാണം അടി എന്ന ആചാരം പ്ലസ് ടു ആയിട്ടും ഒരു പടി കൂടിയതല്ലാതെ ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. […]

Continue reading