സുജമേമയും ഞാനും

സുജമേമയും ഞാനും SUJAMEMAYUM NJANUM KAMBIKATHA BY:STEPHY ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് ഇത് വരെ എഴുതി ശീലിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും കഥകൾ വായിക്കാറുണ്ട് , “സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒരു കഥയല്ല” ഈ വാചകം എല്ലാ കഥയിലും കാണാം പക്ഷെ ഇത് സത്യമായും എന്റെ ജീവിതാനുഭവം ആണ് ശരിക്കും ഞാൻ അനുഭവിച്ച എന്റെ ജീവിതം.  ഇത് വരെ രണ്ടു പേരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഈ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോടും […]

Continue reading

സുജമേമയും ഞാനും

സുജമേമയും ഞാനും SUJAMEMAYUM NJANUM KAMBIKATHA BY:STEPHY ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് ഇത് വരെ എഴുതി ശീലിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും കഥകൾ വായിക്കാറുണ്ട് , “സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒരു കഥയല്ല” ഈ വാചകം എല്ലാ കഥയിലും കാണാം പക്ഷെ ഇത് സത്യമായും എന്റെ ജീവിതാനുഭവം ആണ് ശരിക്കും ഞാൻ അനുഭവിച്ച എന്റെ ജീവിതം.  ഇത് വരെ രണ്ടു പേരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഈ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോടും […]

Continue reading